Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Uchwała nr 1/01/2021 ws. zaopiniowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik do uchwały 1/01/2021

Załącznik nr 1 – karta samooceny kierunku

Załącznik nr 2 – sprawozdanie z działalności zespołu

Załącznik nr 3 – protokół z hospitacji zajęć

Załącznik nr 4 – protokół z wizytacji zajęć

Załącznik nr 5 – formularz oceny pracy dyplomowej i recenzji

Załącznik nr 6 – harmonogram działań

Uchwała nr 2/01/2021 ws. zaopiniowania Regulaminu praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik do uchwały 2/01/2021 – Regulamin praktyk

Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk – Porozumienie

Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk – Oświadczenie studenta

Załącznik nr 3a do Regulaminu Praktyk – karta odbycia praktyki kierunki ogólnoakademickie 2020-21

Załącznik nr 3b do Regulaminu Praktyk – karta odbycia praktyki kierunki praktyczne 2020-21

Uchwała nr 3/01/2021 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Branding Miast i Regionów”

Uchwała nr 4/01/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów podyplomowych „Kadry i płace”

Uchwała nr 5/01/2021 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów 2019/2020, 2020/2021 na kierunku Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 6/02/2021 ws. zmiany w programie studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 7/02/2021 ws. zamknięcia profilu praktycznego na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 8/02/2021 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 9/03/2021 ws. zaopiniowania składu wydziałowego zespołu ds. systemów informatycznych

Uchwała nr 10/03/2021 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 11/03/2021 ws. zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru w języku angielskim lub niemieckim na kierunkach Logistyka oraz Logistyka inżynierska dla cykli kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021

Załącznik nr 1 – przedmioty do wyboru

Uchwała nr 12/03/2021 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów 2019/2020, 2020/2021 na kierunku Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 13/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 14/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka inżynierska studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 15/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 16/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Public Management studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 17/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 18/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Economics and IT Applications studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 19/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 20/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomiczno-Prawny studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 21/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 22/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka Nieruchomościami studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 23/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 24/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Informatyka w biznesie studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 25/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 26/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 27/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 28/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 29/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 30/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 31/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku International Economics studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 32/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Informatyka w biznesie studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 33/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Branding Miast i Regionów studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 34/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Branding Miast i Regionów studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 35/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Innowacyjna Gospodarka Miejska studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 36/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Innowacyjna Gospodarka Miejska studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 37/03/2021 ws. odstąpienia od naboru na kierunek Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 38/03/2021 ws. zatwierdzenia Limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – limity przyjęć

Uchwała nr 39/03/2021 ws. uchylenia uchwały nr 12/11/2019 Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych na II roku I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Uchwała nr 40/05/2021 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 41/05/2021 ws. zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I, II i III stopnia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – harmonogram zjazdów

Uchwała nr 42/05/2021 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku logistyka inżynierska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 – wykaz tematow prac dyplomowych

Uchwała nr 43/05/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie procesem inwestycyjnym w jednostkach sektora finansów publicznych” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 44/07/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 45/07/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Broker innowacji” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 46/07/2021 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 47/07/2021 ws. powierzenia prowadzenia wykładów na kierunku „Bezpieczeństwo wodne” w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 48/09/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Załącznik ws. zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Uchwała nr 49/09/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Załącznik ws. szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 50/09/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Załącznik ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Uchwała nr 51/09/2021 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 1/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 2/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 3/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 4/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 5/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Logistyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 6/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie studia niestacjonarne drugiego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 7/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 8/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomia

Uchwała nr 9/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomiczno-Prawnym

Uchwała nr 10/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uchwała nr 11/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Gospodarka Nieruchomościami

Uchwała nr 12/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Informatyka i Ekonometria

Uchwała nr 13/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Rynek Nieruchomości

Uchwała nr 14/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Logistyka i Logistyka Inżynierska

Uchwała nr 15/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

Uchwała nr 16/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Public Management

Uchwała nr 17/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie

Uchwała nr 18/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uchwała nr 19/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo Wodne

Uchwała nr 20/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Turystyka i Rekreacja

Uchwała nr 22/01/2020 ws. powierzenia dr Anecie Brzeskiej prowadzenia wykładów semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 23/01/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 24/01/2020 ws. uruchomienia od semestru letniego 2019/2020 kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od semestru letniego 2019/2020

Uchwała nr 25/01/2020 ws. zaopiniowania programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”

Uchwała nr 26/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 27/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 28/02/2020 ws. powierzenia dr. Mateuszowi Czerwińskiemu prowadzenia wykładów od semestru letniego w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 29/03/2020 ws. zatwierdzenia zmian na kierunku Gospodarka nieruchomościami dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 30/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Ekonomiczno-Prawnym dla I i II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 31/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka i Ekonometria dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 32/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Rynek nieruchomości dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka inżynierska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33a/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 34/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 35/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Doradztwo i rachunkowość podatkowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 36/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 37/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 38/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 39/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość od podstaw do certyfikatu” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 40/03/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie Studiów Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie w energetyce” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 41/03/2020 ws. powierzenia prowadzenia seminarium dyplomowego przez dr. Andrzeja Rzeczyckiego

Uchwała nr 42/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Blanki Tundys na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 43/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Ewy Mazur-Wierzbickiej, prof. US na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 44/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka w Biznesie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 45/04/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 46/04/2020 ws. zatwierdzenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 47/04/2020 ws. zatwierdzenia kryteriów i zasad kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 48/05/2020 ws. zatwierdzenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do uchwały 48/05/2020 – terminy zjazdów

Uchwała nr 49/05/2020 ws. zatwierdzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały 49/05/2020

Uchwała nr 50/05/2020 ws. zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym dla zajęć odbywających się w Kampusie Cukrowa w r.a. 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały 50/05/2020

Załącznik nr 2 do uchwały 50/05/2020

Uchwała nr 51/05/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 52/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 53/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 54/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Gospodarka nieruchomościami, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 55/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 56/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka w biznesie, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 57/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 58/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 59/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 60/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 61/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Rynek nieruchomości, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 62/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Public relations i komunikacja społeczna”

Uchwała nr 63/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Menedżer sprzedaży”

Uchwała nr 64/09/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku „Informatyka w biznesie”

Uchwała nr 65/09/2020 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „US Kadry i Płace” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 66/09/2020 ws. zmiany prowadzącego fakultet oraz przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim realizowanych na studiach stacjonarnych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 67/09/2020 ws. zmiany formy zajęć w programach studiów 2019/2020 oraz 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 68/09/2020 ws. zawarcia umów na prowadzenie wykładów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2020/2021 z osobami posiadającymi tytuł zawodowy magistra, nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 69/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia wykładów na kierunku Bezpieczeństwo wodne w roku akademickim 2020/2021 z pracownikami Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej posiadającymi tytuł zawodowy magistra

Uchwała nr 70/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 71/09/2020 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 72/10/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Innowacyjna gospodarka miejska”

Uchwała nr 73/10/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku „International Economics”

Uchwała nr 74/10/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 75/10/2020 ws. wdrożenia do procesu dydaktycznego przedmiotów Algorytmy i struktury danych oraz Programowanie komputerów, prowadzonych na kierunku „Informatyka w Biznesie”, pomocy dydaktycznej „Aplikacja interaktywna wspomagająca naukę programowania”

Uchwała nr 76/10/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku „Logistyka inżynierska”

Uchwała nr 77/10/2020 ws. zawarcia umów na prowadzenie wykładów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2020/2021 z osobami posiadającymi tytuł zawodowy magistra, nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 78/10/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 79/10/2020 ws. przyznania indywidualnego programu studiów dla studentki Natalii Rybczonek na kierunku Zarządzanie I rok, II stopnia oraz powołania na opiekuna naukowego prof. dr hab. Edyty Rudawskiej

Uchwała nr 80/10/2020 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok

Uchwała nr 81/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Bezpieczeństwo Wodne

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 82/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 83/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomia I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 84/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomia II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 85/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomiczno-prawnym II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 86/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomiczno-Prawnym I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 87/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 88/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 89/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Gospodarka nieruchomościami

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 90/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Gospodarka przestrzenna

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 91/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka w Biznesie

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 92/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka i Ekonometria I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 93/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka i Ekonometria II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 94/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Logistyka I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 95/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Logistyka II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 96/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 97/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Public Management

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 98/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Rynek Nieruchomości

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 99/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Turystyka i Rekreacja I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 100/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Turystyka i Rekreacja II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 101/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 102/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 103/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 104/11/2020 ws. zatwierdzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w semestrze zimowym w r.a. 2020/2021

Załącznik do uchwały

Uchwała nr 1 /10/2019 ws. określenia obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 2 /10/2019 ws. procedury dyplomowania studentów

Załącznik nr 1 do uchwały 2/10/2019 – strona tytułowa pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do uchwały 2/10/2019 – zalecenia formalne

Załącznik nr 3 do uchwały 2/10/2019 – oświadczenie studenta, że praca została napisana samodzielnie

Uchwała nr 3 /10/2019 ws. ustalanie kryteriów wybitnych osiągnięć w nauce

Uchwała nr 4 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz zmiana kierunku na stacjonarnych

Uchwała nr 5 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne oraz zmiana kierunku na niestacjonarnych

Uchwała nr 6 /10/2019 ws. zwalniania z opłat za kształcenie

Uchwała nr 7 /10/2019 ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć w jęz. obcym

Uchwała nr 8 /10/2019 ws. regulaminu praktyk studenckich

Uchwała nr 9 /10/2019 ws. trybu zapisu na przedmioty/moduły do wyboru oraz specjalności

Uchwała nr 10/11/2019 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 11/11/2019 ws. zasady wyboru promotora pracy dyplomowej i tryb uruchamiania seminariów dyplomowych i ustalania tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 12/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna II rok I st

Uchwała nr 13/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna na 6. sem I stopnia

Uchwała nr 14/11/2019 ws. prowadzenia zajęć w ramach ERASMUS+ w sem. zimowym r.a. 2019/20

Uchwała nr 15/11/2019 ws. wliczania godzin do pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w r.a. 2019/20

Uchwała nr 16/11/2019 ws. zmiany załącznika do uchwały RD z dn. 14.10.2019 r.

Uchwała nr 17/11/2019 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń RD na r.a. 2019/20

Uchwała nr 18/11/2019 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok