Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych

Anna Gdakowicz, Marta Hozer-Koćmiel, Iwona Markowicz

Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych

CeDeWu, 2022

Współcześnie nie wyobrażamy sobie społeczeństwa, nauki, gospodarki bez dostępu do danych o zjawiskach społeczno-ekonomicznych. Rozwój informatyczny sprzyja możliwości zarówno zbierania danych jak i ich udostępniania. Jednak wnioski wyciągnąć można analizując te dane przy wykorzystaniu metod ilościowych.

Podstawą są metody statystyczne. Wiedza statystyczna jest cenna w każdej dziedzinie życia. Celem analizy danych jest dostarczenie informacji, które ograniczają ryzyko przy podejmowaniu decyzji. Choć obecnie posiadamy dostęp do różnorodnych danych (często bardzo obszernych baz, big data) i programów komputerowych, ułatwiających analizę tych danych, to jednak do wyciągania właściwych wniosków niezbędna jest wiedza.

Metodyka badania zjawisk społeczno-ekonomicznych jest rozwijającym się i obszernym zbiorem metod badawczych z licznymi warunkami ich stosowania. Właśnie ułatwienie porządkowania i poszerzania wiedzy z zakresu metod opisu statystycznego i możliwości ich wykorzystania w analizach jest celem autorek niniejszej książki. Analiza danych statystycznych to poszukiwanie prawidłowości statystycznych w zakresie struktury zjawisk, ich współzależności i zmian w czasie.

Autorki książki są pracownikami Katedry Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Od wielu lat zajmują się badaniem zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych.