W dniu 14 kwietnia br. dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US oraz dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US odnowili porozumienie w zakresie kształcenia na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki.

Inicjatorami łącznego prowadzenia kierunku byli poprzedni dziekani – Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Ewa Komorowska i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. Podpisane w dniu 25.02.2016 porozumienie przewidywało m.in. powołanie wspólnego Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, opracowanie i realizację koncepcji kształcenia na kierunku, wzajemne wsparcie kadrowe i infrastrukturalne.

W dokumentacji kierunku za cele kształcenia przyjęto m.in.: pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, które umożliwią im wykonywanie zawodu dziennikarza, także w kontekście nowoczesnego kierowania i zarządzania mediami. Uznano, że utworzenie tego kierunku będzie sprzyjać budowaniu środowiska zawodowego, naukowego i kulturalnego w Szczecinie i w regionie, zarówno poprzez działania studentów, pracowników, jak i poprzez kontakty instytucjonalne.

Pierwsi kandydaci zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2016/2017. Dotychczas po trzech cyklach studiów kierunek ukończyło 49 studentów. W bieżącym roku dziennikarstwo i zarządzanie mediami studiuje 29 studentów.

Obecnie w skład Zespołu kierunkowego wchodzą: dr Krzysztof Flasiński (przewodniczący, WH), prof. dr hab. Iga Rudawska (WEFiZ), dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US (WH), dr hab. Jakub Swacha, prof. US (WEFiZ), dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara (WH), dr Mirela Romanowska (WEFiZ).

W trakcie spotkania dziekani wyrazili chęć pogłębienia współpracy pomiędzy wydziałami poprzez prace nad kolejnym wspólnym kierunkiem, w którym kompetencje w językach obcych zostaną połączone z kompetencjami w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania.

Tarczynski

25.02.2016 rok  – podpisanie porozumienia przez dziekanów:  Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Ewę Komorowską i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego

Latuszynska

14.04.2021 rok – podpisanie porozumienia przez dziekanów: Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania, dr hab. Małgorzatę Łatuszyńską, prof. US oraz Wydziału Humanistycznego, dr hab. Krzysztofa Nerlickiego, prof. US