Oferta Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jest bogata w różnego rodzaju działania, zarówno dla Uczelni, dla Studentów oraz dla Pracodawców. Współpraca na tych 3 płaszczyznach może przynieść wymierne korzyści dla każdej ze stron.

Uczelnia może: 

 • pokazać studentom, jak właściwie połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką,
 • poznać losy zawodowe absolwentów naszej uczelni,
 • doskonalić ofertę dydaktyczną i przygotowywać wciąż nowe kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku.

Studenci mogą: 

 • uczestniczyć w ciekawych projektach, spotkaniach, grach, doradztwie, itp.
 • otrzymać wsparcie merytoryczne przed wejściem na rynek pracy,
 • mieć dostęp do aktualnych informacji o pracodawcach i ofertach pracy, praktyk.

Pracodawcy mogą: 

 • wspierać studentów w procesie edukacji poprzez umożliwienie realizacji praktyki,
 • otrzymać wsparcie na etapie rekrutacji potencjalnych pracowników ze środowiska akademickiego, 
 • przekazywać gadżety,jako nagrody w ogłaszanych przez ABK US konkursach celem uplasowania marki firmy w świadomości studentów. 

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022 zaplanowanych zostało wiele działań dla studentów naszej Uczelni, które zostały wpisane w kalendarz online. Warto kliknąć, zobaczyć, wybrać i uczestniczyć.  

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami, które przekazujemy poniżej.

Adres:
Cukrowa 12/p.235, 71-004 Szczecin 
SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Tel. 91 / 444 36 85, 91/ 444 37 03
abk.usz.edu.pl
www.facebook.com/karieraus
https://www.instagram.com/abk_usz/
e-mail: abk@usz.edu.pl


OFERTA AKADEMICKIEGO BIURA KARIER US

 Działania dla studentów w ramach zadania 6. Platforma student w projekcie
„UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY”

W projekcie mogą uczestniczyć studenci z 4 ostatnich semestrów studiów: I, II stopnia, jednolitych magisterskich

Usługi ABK US – „Aktywnie Buduj Karierę II”

Serdecznie zapraszamy do udziału w doradztwie zawodowym kierowanym do studentów 4 ostatnich semestrów, organizowanym w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” .

Podczas indywidualnych konsultacji studenci mogą dowiedzieć się:

 • jakie są ich predyspozycje; w jakim środowisku pracy będą się czuli spełnieni,
 • jakie są ich mocne strony i obszary do doskonalenia,
 • co tak naprawdę jest dla nich ważne – ustalą swój system wartości.

Jest to doskonała propozycja dla osób, które:

 • zastanawiają się nad wyborem zawodu/kierunku studiów lub jego zmianą,
 • chcą zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej – stworzyć indywidualny plan działania,
 • chcą przygotować się do poszukiwania pracy.

 Formularz zgłoszeniowy >>>

Zajęcia warsztatowe – „Akademia kompetencji US”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty. Studenci mają możliwość rozwijać swoje umiejętności miękkie, a przede wszystkim lepiej poznawać siebie.

W październiku zaplanowano następujące tematy:

 • Przetestuj się i poznaj siebie   
 • Zbuduj swój archetyp – Twoja marka osobista
 • Stwórz swoje profesjonalne CV          
 • Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej
 • Podróż Bohatera

Zajęcia te to dobra zabawa z wykorzystaniem kart i gier, praca w grupach, wymiana doświadczeń, dyskusja w miłej atmosferze i inspirujące wnioski 🙂

Rekrutacja >>>>

Szkolenia zewnętrzne – „BonUS szkoleniowy”

Uczelnia refunduje zewnętrzne szkolenia/kursy, prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych i informatycznych, wybrane przez Uczestnika Projektu spośród szkoleń dostępnych na rynku usług szkoleniowych (w tym szkolenia e-learningowe).

Szkolenie powinno umożliwiać zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przydatnych w przyszłej pracy, zgodnej z indywidualnym planem działania (bilansem kompetencji) opracowanym przez Uczestnika Projektu wspólnie z doradcą zawodowym.

Skorzystanie z refundacji szkolenia zewnętrznego musi zostać poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym (formularz zgłoszeniowy >>>) i opracowaniem indywidualnego planu działania.

Refundacja kosztów szkolenia następuje do kwoty 2000,00 zł dla jednego uczestnika projektu.

Specjalistyczne kursy językowe –  „Student poliglota”

W ramach projektu realizowane są specjalistyczne kursy językowe (j. angielski i j. niemiecki) na poziomie co najmniej B2 w wymiarze 60 godz. lekcyjnych. Zgłosić się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ABK US.

Proces rekrutacji prowadzony jest oddzielnie na każdy z kursów w 6 obszarach tematycznych:

 • ekonomia,
 • nauki społeczne,
 • przyrodnicze,
 • ścisłe,
 • prawo,
 • turystyka.

Liczba miejsc na zajęciach warsztatowych jest ograniczona i każdorazowo wynosi maks. 8.

Szczegóły >>>

Wyjazdy studyjne

Uczelnia organizuje lub refunduje 2-dniowe (co najmniej 16 godz.) wyjazdy studyjne do wybranej firmy/instytucji/organizacji związanej z kierunkiem studiów/jednostki naukowej. Celem jest poznanie wyzwań stawianych na rynku pracy, nabycie kompetencji zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości.

Wyjazd może zostać zrealizowany w Polsce, jak i poza jej granicami.

Przed wyjazdem studyjnym i poniesieniem kosztów Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

wniosek o udział w wyjeździe studyjnym,

program wizyty z potwierdzeniem gotowości firmy/instytucji/organizacji przyjmującej i określeniem kompetencji, które zostaną rozwinięte dzięki realizacji wizyty studyjnej,

w przypadku wyjazdów zagranicznych – wniosek wyjazdowy „zagranica”.

Z każdym Uczestnikiem wizyty studyjnej zostanie zawarta umowa, która określi szczegóły dot. udziału w tym rodzaju wsparcia. Rozliczenie wyjazdu zostanie dokonane zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Retora US w sprawie podróży służbowych.

Dokumenty do pobrania >>>

Warsztaty z pracodawcami

 • zajęcia prowadzone przez praktyków, które umożliwią Uczestnikom Projektu nabycie kompetencji komunikacyjnych i przedsiębiorczych
 • wymiar 15 godz./1 warsztaty
 • szczegóły będą dostępne wkrótce – po przeprowadzeniu procedury przetargowej

 Działania Akademickiego Biura Karier dla studentów poza projektami

We współpracy z pracodawcami, pracownikami naukowymi organizujemy działania, których celem jest zbliżenie świata nauki ze światem biznesu, aby wzbogacić programy studiów o elementy praktyczne i kształtowanie umiejętności miękkich. Jak wynika z badań realizowanych przez ABK US na te elementy uwagę zwracają zarówno studenci, absolwenci, jak i pracodawcy.

Programy Santander Universidades dla społeczności US

W III kwartale 2021 r. zrealizowane zostaną dwa programy:

 • Nagrody Santander Universidades dla aktywnych przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego
  Celem programu Nagrody Santander Universidades dla aktywnych przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego jest nagrodzenie osób, które w swojej aktywności integrują środowisko uniwersyteckie, budują tożsamość uczelni, działają na jej rzecz, przyczyniają się do rozwoju uczelni i jej społeczności, wspierają osoby wymagające pomocy i realizują misję społecznej odpowiedzialności uczelni. Wyróżnione zostaną osoby prezentujące aktywne postawy.
  W tym nagrody otrzymają 3 zwycięskie zespoły gry miejskiej #FunRunUS.
 • Akademii Marketingu w eSporcie Santander
  Będzie to cykl 5 spotkań szkoleniowo-rozwojowych zrealizowanych online.

Szczegóły będą dostępne wkrótce: https://abk.usz.edu.pl/

#FunRunUS – 26.10.2021

#FunRunUS to gra miejska, która ma na celu integrację studentów i ich adaptację w środowisku akademickim, dzięki poznaniu dodatkowej oferty uczelni, wspierającej studentów w czasie studiów.

W inicjatywie udział weźmie dziesięć 3-osobowych zespołów.

Dla członków 3 zwycięskich zespołów przewidziano nagrody 500 zł w ramach programu „Nagrody Santander Universidades dla aktywnych przedstawicieli środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego”.

Rekrutacja zespołów: https://abk.usz.edu.pl/

Wirtualna Giełda Pracy – 15-19.11.2021

Wirtualna Giełda Pracy – Networking Week – to tygodniowe wydarzenie organizowane w dniach 15-19 listopada 2021 r. Jego celem jest integracja uczestników rynku pracy. Już teraz swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 50 podmiotów.

Dzięki udziałowi w Giełdzie Pracy studenci, absolwenci i osoby poszukujące pracy mają możliwość poznać rynek pracy, pracodawców poszukujących pracowników, praktykantów, stażystów i w ten sposób pozyskać ciekawe oferty zatrudnienia oraz poznać usługi instytucji świadczących różnego rodzaju wsparcie jak np. Wojewódzki Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawcy natomiast mają możliwość przedstawienia swoich ofert i zaprezentowania swojej działalności, a co najważniejsze jak pokazują dotychczasowe doświadczenia jest to okazja do pozyskania wartościowych pracowników. Co istotne w trudnych czasach pandemii jest to wydarzenie bezpłatne dla przedsiębiorców, a przeniesienie wydarzenia do rzeczywistości wirtualnej pozwala zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo i daje pewność realizacji.

Tegoroczną Wirtualną Giełdę Pracy tworzyć będą następujące elementy:

 • Wstępne indywidualne rozmowy rekrutacyjne – Pracodawcy, po wcześniejszej rekrutacji kandydatów mają możliwość przeprowadzenia wstępnych 20-25 minutowych rozmów rekrutacyjnych. Pracodawca i Kandydat spotykają się online według ustalonego harmonogramu.
 • Prezentacja Pracodawców – wizytówki wystawców – na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu www.gieldapracy.usz.edu.pl znajdują się wizytówki wystawców, w których prezentowane są organizacje uczestniczące w wydarzeniu, w tym ich oferty pracy/staży/praktyk. Jest to doskonała forma do tworzenia marki pracodawcy w świadomości studentów i absolwentów oraz dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
 • Baza ofert pracy/praktyk/staży – na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu www.gieldapracy.usz.edu.pl znajduje się baza ofert pracy/staży/praktyk. Każdy Pracodawca może bezpłatnie, samodzielnie zamieścić swoje ogłoszenia. Baza jest aktualizowana na bieżąco, a kandydaci mogą z niej skorzystać nawet po zakończonym wydarzeniu.
 • Debata online pt. „Co słychać na rynku pracy” – przedstawiciele regionalnych pracodawców, zarówno z Polski jak i Niemiec, wypowiedzą się na temat tego jak aktualnie wygląda lokalny i globalny rynek pracy. Z uwzględnieniem własnych doświadczeń opowiedzą o zmianach wywołanych na rynku przez pandemię oraz o aktualnych potrzebach kadrowych i oczekiwaniach pracodawców względem potencjalnych pracowników.
 • Webinary – podczas transmisji live w mediach społecznościowych pracodawcy, będą mieli możliwość zaprezentowania uczestnikom wydarzenia m.in. jak wygląda proces rekrutacji i ścieżka kariery w przedsiębiorstwie. Jest to też okazja do przedstawienia aktualnych ofert pracy. Uczestnicy – studenci, absolwenci i osoby poszukujące pracy – będą mogły na bieżąco zadawać pytania, na które pracodawcy udzielą odpowiedzi. Tematyka webinarów zostanie dostosowana do potrzeb wystawców-pracodawców, dopuszcza się też możliwość realizacji webinarów tematycznych, które zostaną poprowadzone przez ekspertów/praktyków z danej dziedziny.
 • Warsztaty z praktykami – podczas interaktywnych zajęć online studenci i absolwenci będą mieli okazję do nabycia umiejętności interpersonalnych tak poszukiwanych przez pracodawców. Wcześniej zrekrutowana i zamknięta grupa daje możliwość odzwierciedlenia stacjonarnych zajęć, gdzie każdy z uczestników spotkania ma możliwość wypowiedzenia się i przećwiczenia poruszanych tematów.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi – doradcy zawodowi z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego będą spotykali się ze studentami, absolwentami i osobami poszukującymi pracy jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia w celu przygotowania ich do podjęcia działań zmierzających do zdobycia często pierwszego doświadczenia zawodowego. Na indywidualnych spotkaniach kandydaci będą mieli możliwość przeanalizowania ofert pracodawców uczestniczących w Wirtualnej Giełdzie Pracy pod względem swoich umiejętności i predyspozycji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa z doradcą zawodowym będzie także doskonałym przygotowaniem do rozmów rekrutacyjnych.
 • Konkursy i zabawy online dla uczestników wydarzenia – codziennie w mediach społecznościowych (wydarzenie na FB, Instagram) będą pojawiały się konkursy i zabawy mające zachęcić uczestników Wirtualnej Giełdy Pracy do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Szczegóły: https://gieldapracy.usz.edu.pl/

Live z Pracodawcą (transmisja online na Facebooku, czwartki o godz. 12:00)

W każdy czwartek o godz. 12.00 spotykamy się z przedstawicielami pracodawców, którzy prezentują swoje organizacje.

Z rozmów z pracodawcami można dowiedzieć się np.

 • jakie są stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów, ale też,
 • jakie benefity oferuje pracodawca i przede wszystkim,
 • kogo aktualnie poszukuje.

Jest to też doskonały moment na zadanie pytań – wystarczy napisać je w komentarzu pod livem. Na pewno zadamy je naszym rozmówcom!

Spotykamy się na naszym fanpage’u na Facebooku >>>

Organizacja dodatkowych praktyk zawodowych

 • student ma okazję pozyskać praktyczną wiedzę zgodną z wybranym kierunkiem, która często kończy się nawiązaniem dłuższej współpracy między stronami,
 • student zyskuje doświadczenie zawodowe, często pomocne w pisaniu pracy dyplomowej
 • Zasady organizacji dodatkowych praktyk:
– Praktyki trwają od 1 do 3 miesięcy, w wymiarze od 60 do 120 godz./m-c (min. 15 godz./tydz.).
– Realizowane są w miejscu uzgodnionym przez ABK US ze studentem, za zgodą pracodawcy, który podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z konkretną osobą.
– Zakres obowiązków musi być zgodny z programem studiów realizowanych na Uczelni przez praktykanta.
– Termin odbywania praktyk jest uzgadniany pomiędzy ABK US, pracodawcą i praktykantem.

Pomoc w organizacji spotkań z pracodawcami

 • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wybranym pracodawcą,
 • pozyskanie informacji o zakresie obowiązków na konkretnym stanowisku,
 • poznanie kultury firmy,
 • poznanie oczekiwań pracodawcy, formy rekrutacji,
 • możliwość dostosowania przekazywanej wiedzy do potrzeb rynku pracy,

Organizacja wielotematycznych, bezpłatnych warsztatów, gier

 • doskonalenie kompetencji miękkich,
 • okazja do wykorzystania wiedzy teoretycznej w grach symulacyjnych,
 • pomysł na przeprowadzenie zajęć z zakresu zgodnego z wykładanym przedmiotem,
 • zaangażowanie i wzbudzenie zainteresowania przedmiotem,

Monitoring karier zawodowych absolwentów

 • pozyskanie informacji o przebiegu karier absolwentów,
 • zapoznanie się z opiniami  i potrzebami studentów dot. programu studiów,

Dostęp do bazy pracodawców współpracujących z ABK US

 • lepsza znajomość lokalnego rynku pracy,
 • możliwość rekomendacji aktywnych studentów wybranym pracodawcom,
 • okazja by pozyskać cenne informacje i wykorzystać w pisaniu badawczych prac dyplomowych

Konsultacje studentów z doradcą zawodowym; udział w projekcie realizowanym przez ABK US

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez:

 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • zwiększenie samoświadomości studenta pomocne w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych i zawodowych,
 • wzbudzanie motywacji i pomoc w organizacji dodatkowych praktyk zawodowych,
 • dostarczanie informacji nt. zakresu obowiązków na wybranych stanowiskach,
 • szkolenia, kursy językowe,
 • konsultacje dot. CV i LM,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 •  informacje o rynku pracy.