O G Ł O S Z E N I E

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

I, II, III STOPNIA

W terminie od 04.05.2021 do 10.05.2021 r. w systemie E-prodziekan odbędą się zapisy na rok akademicki 2021/2022.

Wyborów dokonują Państwo poprzez zalogowanie się na swoje konto https://e-prodziekan.usz.edu.pl/

Następnie należy wejść w zakładkę WYBORY I DEKLARACJA RAT

WAŻNE dokonując wyboru proszę o wpisanie preferencji przy wybranej specjalności/module

przy czym 1- pierwszy wybór i kolejno 2,3,4… przy pozostałych

Na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania odbędą się następujące zapisy na:

–  specjalności 

Kierunek:

Ekonomia 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– analityk gospodarczy

– ekonomia menedżerska

Ekonomiczno-Prawny 1 rok I st.

– sektor prywatny

– sektor publiczny

Finanse i Rachunkowość 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– doradztwo finansowe i bankowość

– finanse przedsiębiorstwa i podatki

– rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Informatyka i Ekonometria 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– analityk biznesowy IT

– analityk danych – data science

Informatyka w Biznesie 1 rok

– internet i media społecznościowe w biznesie

– programowanie aplikacji biznesowych

 

Logistyka 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– transport międzynarodowy

– logistyka w biznesie

– projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych

Logistyka inżynierska 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– inżynieria systemów energetycznych

– inżynieria systemów logistycznych

– inżynieria transportu lądowego

Logistyka 1 rok II st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– logistyka międzynarodowa

– menedżer łańcuchów dostaw

– systemy transportowe i logistyczne

Przedsiębiorczość i Inwestycje 1 rok

– innowacje w przedsiębiorstwie

– inwestycje w przedsiębiorstwie

Turystyka i Rekreacja 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– instruktor rekreacji ruchowej

– menedżer turystyki

– organizator turystyki i podróży

– organizator eventów sportowych i turystycznych

Uruchomienie specjalności, której wybór dokonywany jest w trakcie studiów, następuje przy liczbie studentów nie mniejszej niż 20.

Informacje na temat specjalności /modułów można uzyskać przeglądając plan studiów dla kierunku, zamieszczony na stronie:

https://efz.usz.edu.pl/ksztalcenie/plany-studiow-i-sylabusy/

–  blok przedmiotów (moduły)

Kierunek:

 

Economics and IT Applications 1 rok

Wybór 2 z 3 modułów od 4 semestru

– Analiza i diagnoza w przedsiębiorstwie (Analysis and diagnosis in enterprise [moduł]

– Inżynieria informatyczna biznesu (IT engineering in business) [moduł]

– Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł]

Wybór 2 z 3 modułów od 5 semestru

– Moduł Economisc and IT Applications 5s.Technologie internetowe w biznesie (IT in business) [moduł]

– Moduł Economisc and IT Applications 5s. Rynek i konkurencja (Market and competition) [moduł]

– Moduł Economisc and IT Applications 5s. Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł]

 

 

 

Bezpieczeństwo Wodne 1 rok

wybór 1 przedmiotu z każdego modułu

 

 

Moduł: Rejs motorowodny [moduł]

– rejs szklakiem krajowym

– rejs szklakiem międzynarodowym

Moduł: Rejs żeglarski [moduł]

– rejs morski

– rejs śródlądowy

Moduł: Spływ

– spływ kajakowy

– spływ pontonowy

 

 

Gospodarka Nieruchomościami 1 rok

 

Wybór 2 z 3 modułów na 3 i 4 semestr

– Metody ilościowe w wycenie firm i farm [moduł]

– Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [moduł]

– Wycena nieruchomości

Wybór 1 z 2 modułów na 4 i 5 semestr

– Teoria optymalizacji w gospodarowaniu nieruchomościami [moduł]

– Zarządzanie nieruchomościami [moduł]

 

 

Gospodarka Przestrzenna 1 rok

wybór 1 przedmiotu z każdego modułu

 

Struktura użytkowania przestrzeni [moduł] 1 z 5 – od sem. 4

     →   struktura użytkowania obszarów chronionych

     →   struktura użytkowania przestrzeni nadmorskiej

     →   struktura użytkowania przestrzeni turystycznej

     →   struktura użytkowania przestrzeni wiejskiej

     →   struktura użytkowania przestrzeni zurbanizowanej

 

Zagospodarowanie przestrzeni [moduł] 1 z 5 – od sem. 4

     →   zagospodarowanie obszarów chronionych

     →   zagospodarowanie terenów nadmorskich

     →   zagospodarowanie terenów rolnych i leśnych

     →   zagospodarowanie terenów zurbanizowanych

     →   zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

wybór 1 przedmiotu z modułu

 

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne a gospodarka przestrzenna [moduł] 1 z 3 – od semestru 5

     →   ekstremalne zjawiska geologiczne

     →   ekstremalne zjawiska hydrologiczne

     →   ekstremalne zjawiska meteorologiczne

 

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

wybór 4 przedmiotów z modułu

 

Przedmioty kierunkowe do wyboru [moduł] 4 z 11 – od semestru 6

     →   aktywizacja społeczności lokalnych

     →   globalizacja i metropolizacja

     →   gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

     →   konkurencyjność miast i regionów

     →   kreowanie przestrzeni publicznej

     →   lokalny rozwój gospodarczy

     →   odnawialne źródła energii

     →   rozwój obszarów wiejskich

     →   rozwój zrównoważony

     →   uwarunkowania klimatyczne i meteorologiczne w planowaniu przestrzennym

     →   wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych

 

 

Public Management 1 rok

 

Moduł do wyboru 2 z 3 na semestr 3

– Health and Education (Zdrowie i edukacja) [moduł]

– Information society (Społeczeństwo informacyjne) [moduł]

– Social and non-pofit (Organizacje społeczne i non-profit) [moduł]

Moduł do wyboru 2 z 3 na semestr 4

– Environment and development (Środowisko i rozwój) [moduł]

– Regional and Cohesion (Polityka regionalna i spójności) [moduł]

– Urban and demography (Polityka miejska i demografia) [moduł]

Rynek Nieruchomości 1 rok

 

Moduł 1 z 2 od 3 semestru

– Wycena nieruchomości przedsiębiorstw [moduł]

– Wycena nieruchomości w przypadkach szczególnych [moduł]

Moduł 1 z 2 od 4 semestru

– Gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa [moduł] ([US]-RN-O-II-20/21Z)

– Metody ilościowe w gospodarce nieruchomościami [moduł] ([US]-RN-O-II-20/21Z)

 

Zarządzanie 1 rok

studia stacjonarne/ niestacjonarne

 

moduły 3 z 4 od 4 semestru

– Blok: Kompetencje w biznesie [moduł]

– Blok: Marketing [moduł]

– Blok: Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji [moduł]

– Blok: Zarządzanie biznesem [moduł]

–  przedmiot do wyboru (fakultet)

Kierunek:

 • Finanse i Rachunkowość 2 rok I stopnia studia stacjonarne/ niestacjonarne

Wybór 1 z 2

– etyka w biznesie

– polityka społeczna

 • Logistyka i Logistyka inżynierska 2 rok I st. studia stacjonarne  przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

5 semestr 1 przedmiot z 6

Nazwa przedmiotu

Język

Stress management

angielski

Cybersecurity in logistics management

angielski

Transport and tourism management

angielski

Events planning

angielski

Industrial and organizational psychology

angielski

Lieferkettenmodelle in der Kreislaufwirtschaft

niemiecki

6 semestr 1 przedmiot z 6

Nazwa przedmiotu

Język

Coaching workshops

angielski

Project manager toolbox

angielski

Stakeholder Relationship Management

angielski

Marketing planning

angielski

Werbeplanung für Logistiksektor

niemiecki

Consumer behaviour

angielski

 • Logistyka 2 rok I st. studia  niestacjonarne  przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

5 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Creativity in business

angielski

Deutsch- Polnische grenzüberschreitende Projekte

niemiecki

6 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Lokaler und globaler Markt – Trends und Herausforderungen

niemiecki

Use of Social Media in Business

angielski

  

 • Logistyka 1 rok II st. studia stacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

3 semestr 1 przedmiot z 4

Nazwa przedmiotu

Język

Contemporary business models

angielski

Decision making in transport and logistics

angielski

Sharing economy in transport

angielski

Nachhaltige Logistik

niemiecki

4 semestr 1 przedmiot z 4

Nazwa przedmiotu

Język

Contemporary Strategy Analysis

angielski

Creating and growing knowledge-intensive enterprise

angielski

Verpackungsdesign

niemiecki

Creating value proposition

angielski

 

 • Logistyka 1 rok II st. studia niestacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

3 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Nachhaltige Logistik

niemiecki

Smart City Management

angielski

4 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Optimization of production processes

angielski

Verpackungsdesign

niemiecki

 

 • Rynek Nieruchomości 1 rok

Wybór 1 z 2

 • languages as a tool for action
 • retoryka

 

 • Zarządzanie 1 rok II st. studia stacjonarne/ niestacjonarne

wybór 1 z 4

 • Case studies on Management
 • Consumer Behaviour
 • Creativity
 • Packaging Design

 

III stopień 3 rok dyscyplina Ekonomia i Nauki o Zarządzaniu kampus Mickiewicza

wybór 1 z 2 przedmiotów

 • kompetencje interpersonalne w pracy z jednostką i grupą – prowadzenie negocjacji, sztuka autoprezentacji
 • podstawy współczesnej dydaktyki

 

Seminarium dyplomowe dla kierunków:

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

 • dr Anna Czaplińska
 • dr Barbara Osóch

Logistyka inżynierska 2 rok I st. studia stacjonarne

 • dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US,
 • dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US,
 • dr inż. Mariusz Sowa

Sylwetki promotorów:

dr Anna Czaplińska

dr Barbara Osóch

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US

dr inż. Mariusz Sowa

 

WAŻNE dokonując wyboru proszę o wpisanie preferencji przy wybranym nazwisku promotora

przy czym 1- pierwszy wybór i kolejno 2,3,4… przy pozostałych

(przy wyborze promotora nie jest ważna kolejność zapisów tylko średnia uzyskana w trakcie studiów)