Często zadawane pytania

 

1. Czy przyznanie środków przez Komisję oznacza, że na pewno będę mógł je wydać?

Nie! Komisja weryfikuje wnioski wyłącznie w zakresie merytorycznym. Należy pamiętać, że wszelkie środki wydawane przez Uniwersytet musza być realizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W szczególności zlecenia usług i dostaw zewnętrznych – np. zlecenie tłumaczenia tekstu, zlecenie zrealizowania badań firmie badawczej, zlecenie analizy gotowych wyników badań, zakup gry szkoleniowej, zakup szkolenia, wynajęcie hotelu na wydarzenie, wydanie monografii w zewnętrznym wydawnictwie, itp. wymagają odpowiedniej procedury zamówień publicznych i zastosowania innych procedur obowiązujących na Uniwersytecie. Szczegółowych informacji udzielają kierownik projektu oraz koordynatorzy instytutowi. Natomiast za zrealizowanie tych procedur odpowiada wnioskodawca, do czego zobowiązuje się podpisem na składanym wniosku.

 

2. Ale na co tak konkretne można wydać pieniądze?

Należy pamiętać, że wszelkie środki wydawane przez Uniwersytet musza być realizowane zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Szczegółowych informacji udzielają kierownik projektu oraz koordynatorzy instytutowi. Ogólnie można wskazać, że wydawanie środków przypomina tzw. „badania własne”. Opłata za udział w konferencji międzynarodowej, opłata za publikację naukową, wydanie książki w Wydawnictwie Naukowym US, delegacja (opłata za przejazd, dieta, nocleg) są typowymi działaniami w projekcie RID. Pozostałe wydatki wymagają odpowiedniej procedury zamówień publicznych i zastosowania innych procedur obowiązujących na Uniwersytecie.  Za zrealizowanie tych procedur odpowiada wnioskodawca, do czego zobowiązuje się podpisem na składanym wniosku.

 

3. Czy istnieje ograniczenie liczby wniosków na osobę/katedrę/zespół, itp.?

Co do zasady nie stosuje się ograniczenia liczby wniosków na osobę/jednostkę wnioskującą. Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się również prognozą zrealizowania wskaźników projektu oraz zrównoważonym rozwojem pracowników Instytutu.

 

4. Czy wnioski można składać indywidualnie i grupowo?

Wnioski można składać zarówno indywidualnie, jak i grupowo (zespołowo). W przypadku wniosków składanych zespołowo, należy wskazać jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za realizację wniosku oraz będzie osobą kontaktową (jej podpisy będą widniały na wniosku).

 

5. Czy wniosek może dotyczyć większych kwot niż ustalone kwoty maksymalne w poszczególnych zadaniach?

Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się wielkością budżetu przeznaczonego na poszczególne działania oraz wskaźnikami do osiągnięcia. W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzję o przyznaniu środków przekraczających ustalone kwoty maksymalne, jeżeli nie zagraża to realizacji celów, zadań i wskaźników całego projektu. W uzasadnionych przypadkach Komisja może również obniżyć wnioskowaną kwotę. W takiej sytuacji wnioskodawca może zaakceptować nową kwotę lub wycofać wniosek.

 

6. Czy jeżeli „zaoszczędzę” pieniądze na składanym wniosku (np. zrealizuje badania taniej, delegacja okaże się tańsza, itp.) to mogę wydać te pieniądze na coś innego?

Nie! Przyznane środki dotyczą tylko konkretnego zadania i wskazanych we wniosku kwot. Ewentualne zrealizowanie zadania po mniejszym koszcie oznacza, że środki wracają do puli projektu i będą dostępne w kolejnych naborach.

 

7. Czy jeden wniosek może dotyczyć realizacji kilku zadań i wskaźników? Czy kwoty maksymalne się wówczas sumują?

Co do zasady jedno zadanie (wskaźnik) powinno być składane na jednym wniosku (również udział w konferencji międzynarodowej z publikacją, realizujący dwa wskaźniki, składany jest na jednym formularzu). Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy rozpatrywany jest pod względem wnioskowanej kwoty osobno.

Jeżeli zadania następują po sobie i są od siebie zależne np. koniczne jest zrealizowanie badań, które następnie umożliwią powstanie i wydanie publikacji (która nie powstałaby bez tych badań) powinny być one złożone na osobnych wnioskach oraz dodatkowo powinno zostać przesłane pismo przewodnie, wyjaśniające współzależność wniosków. W przypadku, gdyby Komisja Konkursowa przyznała środki tylko na jedno z tych zadań, wnioskodawca może odmówić wykonania zadania.

 

8. Czy projekt pokrywa całość kosztów, czy może być to część kosztów? Np. mam połowę środków na publikację, czy mogę aplikować o drugą połowę?

Z projektu można zarówno finansować całość pewnego zadania (np. opublikowanie artykułu, zrealizowanie badania) jak i jego część. Można więc składać wnioski zarówno na całość kosztów (projekt nie wymaga udziału własnego), jak i na ich część. Wymaga to jednak uzgodnienia, czy inne źródła finansowania dopuszczają taką możliwość (m.in. biorąc pod uwagę konieczność podania informacji o finansowaniu).

 

9. Czy wskaźniki mogą zostać zrealizowane w kolejnym roku kalendarzowym?

Co do zasady nie. We wniosku projektowym RID zostały zawarte konkretne wskaźniki do zrealizowania w danym roku kalendarzowym. Stąd ogólną zasadą w projekcie jest przyznawanie finansowania zadaniom, które zostaną zrealizowane w danym roku kalendarzowym.

W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu finansowania na zadanie, którego efekty (wskaźniki) powstaną w kolejnym roku kalendarzowym. Taka sytuacja możliwa jest tylko w przypadku, w którym pozostałe złożone i przyjęte do finansowania wnioski zapewniają uzyskanie wymaganych  wskaźników w danym roku. Ostateczną decyzję o finansowaniu, zgodnie z par. 4 ust. 8 regulaminu projektu, podejmuje kierownik projektu.

 

10. Czy wniosek na mniejszą kwotę niż maksymalna ma większe czy mniejsze szanse na rozpatrzenie? Czy można składać wniosek na większą kwotę niż maksymalna?

Podstawowym kryterium przyznawania środków przez komisję jest realizacja celów i wskaźników projektu przy zapewnieniu najwyższych standardów naukowych. Komisja przyznając środki kieruje się wielkością budżetu przeznaczonego na poszczególne działania oraz wskaźnikami do osiągnięcia. Stąd efektywność kosztowa jest kryterium stanowiącym 40% oceny wniosku.