KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

Public Management (studia w j. angielskim)

STOPIEŃ

Drugi

TRYB

Stacjonarny

PROFIL

Ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5*O + 0,5*Ś,

gdzie:

O – ocena na  dyplomie  ukończenia  studiów  co  najmniej  pierwszego  stopnia;

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.

SPECIALNOŚCI

Program kierunku ma charakter modułowy. W trzecim semestrze studenci wybierają dwa z trzech modułów, które dotyczą zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym, zdrowiem i edukacją lub organizacjami społecznymi i non-profit, natomiast w semestrze czwartym do wyboru są kolejne dwa z trzech modułów, które dotyczą polityki miejskiej i demografii, polityki regionalnej i spójności lub środowiska i rozwoju.

O KIERUNKU

 

Studia na kierunku Public Management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non-profit. Studia rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji, czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

  • analizować procesy związane z funkcjonowaniem organizacji sektora publicznego;
  • stosować nowoczesne metody zarządzania, ukierunkowane na podnoszenie skuteczności i efektywności organizacji;
  • sprawnie zarządzać jednostkami sektora publicznego w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania;
  • reguł współpracy administracji publicznej z otoczeniem.

KARIERA I PRACA:

 

Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę jako:

  • specjaliści i kierownicy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
  • specjaliści i kierownicy w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, mających na celu promocję edukacji, czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu;
  • specjaliści i kierownicy w międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii. Dodatkowe atuty tego kierunku to możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej.