KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

Przedsiębiorczość i Inwestycje

STOPIEŃ

Pierwszy

TRYB

Stacjonarny

PROFIL

Praktyczny

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II: język obcy nowożytny,

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny,

SPECIALNOŚCI

1. Inwestycje w przedsiębiorstwie

2. Innowacje w przedsiębiorstwie

O KIERUNKU

 

Kierunek Przedsiębiorczość i Inwestycje ma na celu, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

 • krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
 • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
 • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

Wszystkie zajęcia na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje pozwolą na zdobycie umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do:

 • założenia i rozwijania własnego biznesu,
 • przejęcia biznesu rodzinnego,
 • pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości,
 • pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości.

Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 • kierunek realizowany we współpracy z przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami wspierania biznesu,
 • możliwość skorzystania z doświadczenia praktyków biznesu,
 • poznanie w praktyce funkcjonowania biznesu, m.in. dzięki licznym wizytom studentów w małych i średnich firmach,
 • innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych,
 • możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. „Biznes Innowacje Networking”, „Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa”, „Koło Naukowe Finansów i Zarządzania”,
 • możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.