KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: I
TRYB: stacjonarne, niestacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów)
KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: “nowa matura” – egzaminu pisemnego; “stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego.

Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty

SPECJALNOŚCI:
  • Logistyka w Biznesie
  • Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych
  • Transport Międzynarodowy
  • Marketing Usług Logistycznych
O KIERUNKU: Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, podstaw nauk ekonomicznych, jak i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Posiada umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych oraz potrafi analizować podstawowe zjawiska gospodarcze (w ujęciu systemowym i procesowym). Ma wiedzę pozwalającą mu na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta. Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, ponadto posiada biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania oraz posługuje się systemami informatycznymi klasy ERP, MRP, CRM, WMS.
Absolwent specjalności Logistyka w Biznesie posiada umiejętność wdrażania logistyki do różnych obszarów biznesu, natomiast po specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych legitymuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, zarządzania gospodarką materiałową oraz projektowaniem sieci dostaw. Absolwent specjalności Transport Międzynarodowy potrafi skutecznie ocenić i rozwiązywać problemy pojawiające się w obszarach transportu lądowego, wodnego śródlądowego i morskiego oraz lotniczego. Natomiast absolwent specjalności Marketing Usług Logistycznych przygotowany jest m.in. do prowadzenia badań marketingowych, analizy zachowań klienta, a także wdrażania programów lojalnościowych.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzania operacyjnego w działach logistycznych
i transportowych jednostek gospodarczych,

– sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,

– obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),

– prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów,

– przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz tworzenia planów marketingowych.

KARIERA I PRACA:

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące.

PRAKTYKI: Odbycie praktyk obowiązuje studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wymiarze 160 godzin.
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka produkcji, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji, Gospodarka magazynowa, Logistyka w e-commerce, Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu, Opakowania
i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych, Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą logistyczną, Logistyka miejska
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na wydziale na studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.
KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: II stopnia
TRYB: Stacjonarne, niestacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry)
SPECIALNOŚCI:
  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka w Biznesie
  • Marketing Międzynarodowy w Logistyce
  • Menedżer Łańcuchów Dostaw
  • Systemy Transportowe i Logistyczne
O KIERUNKU: Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych. Rozszerzony blok dyscyplin obejmuje: zakres strategii logistycznych, partnerstwa, nowoczesnych metod zarządzania, przepisy prawne, konkurowanie jakością oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej. Do obszarów szczególnych należy zaliczyć: problematykę ubezpieczeń, marketingu i wsparcia informatycznego procesu logistycznego.
W ramach specjalności Logistyka międzynarodowa absolwenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu planowania, organizacji
i kontroli przepływu dóbr przez granice państw i ponad nimi. Specjalność Logistyka w Biznesie ma celu zapoznanie Absolwentów z koncepcjami oraz metodami zarządzania procesami logistycznymi. Absolwenci specjalności Marketing Międzynarodowy w Logistyce posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu strategii i funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych. Absolwent specjalności Menedżer Łańcuchów Dostaw jest przygotowany do projektowania i analizowania łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych systemów komputerowych. Specjalność Systemy Transportowe i Logistyczne kładzie nacisk na zdobycie umiejętności z zakresu projektowania, analizy i oceny systemów transportowych i procesów logistycznych oraz organizacji, planowania i kontroli procesu transportu
i spedycji.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzać działami logistyki na poziomie strategicznym
i operacyjnym,

– obsługi różnorodnych systemów informatycznych sterujących logistyką w przedsiębiorstwie,

– zarządzać transportem krajowym i międzynarodowym uwzględniając problemy logistyki „ostatniej mili”,

– projektować strategię logistyczno-marketingową wybierając najlepszy sposób nawiązania i podtrzymywania kontaktów
z klientami,

– dokonywać analiz rynkowych oraz audytów logistycznych,

– budować, analizować i usprawniać łańcuchy oraz sieci dostaw.

KARIERA I PRACA:

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące,

PRAKTYKI: Brak
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie ryzykiem w logistyce, Analiza efektywności sieci dostaw, Rynek usług logistycznych, Logistyka miejska
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.