KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: I inżynierskie
TRYB: stacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku (7 semestrów)
KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: “nowa matura” – egzaminu pisemnego; “stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego.

Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty

SPECJALNOŚCI:

– Inżynieria Transportu Lądowego

– Inżynieria Systemów Logistycznych

– Inżynieria Systemów Energetycznych

O KIERUNKU: Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań ekonomicznych i technicznych z zakresu logistyki i transportu oraz posiada umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów logistycznych. Ma specjalistyczną wiedzę z zakresu sterowania przepływami informacji w przedsiębiorstwie, realizacji zamówień, gospodarki materiałowej i magazynowej, łańcucha dostaw, ekonomiki transportu jak i zagadnień technicznych z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie ukierunkowane zostały na bardziej praktyczne podejście do procesu kształcenia, z wykorzystaniem dużej liczby laboratoriów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem pracy w zespołach, case studies, nowoczesnego oprogramowania komputerowego oraz symulacji realnych procesów logistycznych. Absolwent specjalności Inżynieria Transportu Lądowego zdobędzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą infrastruktury transportu, budowy i eksploatacji środków transportu oraz inżynierii ruchu. Specjalność Inżynieria Systemów Logistycznych kładzie nacisk na projektowanie, optymalizację i usprawnianie systemów logistycznych oraz  obsługę specjalistycznego oprogramowania. W ramach specjalności Inżynieria Systemów Energetycznych Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,

– obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,

– prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,

– planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

KARIERA I PRACA:

 

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące.

PRAKTYKI: Odbycie praktyk obowiązuje studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wymiarze 160 godzin.
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Systemy bazodanowe w inżynierii logistyki, Grafika inżynierska, Podstawy elektroniki
i elektrotechniki, Modelowanie i prognozowanie ruchu, Metasystemy i holony w logistyce, Automatyzacja procesów magazynowych, Analiza systemów logistyczncyh
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu inżyniera absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na prowadzonych na wydziale studiach magisterskich, magisterskich inżynierskich oraz studiach podyplomowych.
KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: II inżynierskie
TRYB: stacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 1,5 roku (3 semestry)
KRYTERIA KWALIFIKACJI: Tytuł inżyniera
SPECIALNOŚCI:
  • Logistyka Systemów Produkcyjnych
  • Systemy Dystrybucji Energii
O KIERUNKU: Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.
Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.
Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii. Wykładane zagadnienia uwzględniają również aspekty makroekonomiczne dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,

– obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,

– prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,

– planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

KARIERA I PRACA:

 

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące,

– przedsiębiorstwa wdrażające OZE.

PRAKTYKI: Brak
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych, Logistyka międzynarodowa, Lean Manufacturing, Techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu, Logistyka paliw, Odnawialne źródła energii, Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych.