KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: I inżynierskie
TRYB: stacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3,5 roku (7 semestrów)
KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: „nowa matura” – egzaminu pisemnego; „stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego.

Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty

SPECJALNOŚCI:

– Inżynieria Transportu Lądowego

– Inżynieria Systemów Logistycznych

– Inżynieria Systemów Energetycznych

O KIERUNKU: Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań ekonomicznych i technicznych z zakresu logistyki i transportu oraz posiada umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów logistycznych. Ma specjalistyczną wiedzę z zakresu sterowania przepływami informacji w przedsiębiorstwie, realizacji zamówień, gospodarki materiałowej i magazynowej, łańcucha dostaw, ekonomiki transportu jak i zagadnień technicznych z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie ukierunkowane zostały na bardziej praktyczne podejście do procesu kształcenia, z wykorzystaniem dużej liczby laboratoriów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem pracy w zespołach, case studies, nowoczesnego oprogramowania komputerowego oraz symulacji realnych procesów logistycznych. Absolwent specjalności Inżynieria Transportu Lądowego zdobędzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą infrastruktury transportu, budowy i eksploatacji środków transportu oraz inżynierii ruchu. Specjalność Inżynieria Systemów Logistycznych kładzie nacisk na projektowanie, optymalizację i usprawnianie systemów logistycznych oraz  obsługę specjalistycznego oprogramowania. W ramach specjalności Inżynieria Systemów Energetycznych Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,

– obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,

– prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,

– planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

KARIERA I PRACA:

 

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące.

PRAKTYKI: Odbycie praktyk obowiązuje studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wymiarze 160 godzin.
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Systemy bazodanowe w inżynierii logistyki, Grafika inżynierska, Podstawy elektroniki
i elektrotechniki, Modelowanie i prognozowanie ruchu, Metasystemy i holony w logistyce, Automatyzacja procesów magazynowych, Analiza systemów logistyczncyh
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu inżyniera absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na prowadzonych na wydziale studiach magisterskich, magisterskich inżynierskich oraz studiach podyplomowych.
KRYTERIA OPIS

WYDZIAŁ

EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

NAZWA KIERUNKU

LOGISTYKA INŻYNIERSKA

STOPIEŃ

(pierwszy/drugi)

II

FORMA

(stacjonarna/niestacjonarna)

STACJONARNA

PROFIL

(ogólnoakademicki/praktyczny)

OGÓLNOAKADEMICKI

CZAS TRWANIA STUDIÓW

1,5 roku (3 semestry)

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich.

SPECJALNOŚCI

 • Inżynieria Jakości Usług Logistycznych
 • Logistyka Systemów Produkcyjnych
 • Systemy Dystrybucji Energii

O KIERUNKU

3-4 zdania

Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie zarządzania logistycznego. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.

Specjalność Inżynieria Jakości Usług Logistycznych ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów z zakresu doskonalenia jakości w szeroko pojętej działalności logistycznej. Absolwent tej specjalności będzie potrafił prowadzić audyty logistyczne wykorzystując szeroką gamę poznanych narzędzi oraz metod oceny i usprawniania procesów.
Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.
 Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii.

NAUCZYSZ SIĘ:

[min. 4 przykłady, max. 8]

Nauczysz się:

 • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
 • obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
 • zastosowania metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych,
 • identyfikowania oraz zarządzania ryzykiem w działalności logistycznej,
 • oceny wpływu aspektów ekonomicznych, zarządczych, środowiskowych oraz społecznych na dzielność inżynierską w obszarze logistyki,
 • planowania, organizowania i realizowania audytów logistycznych,
 • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych,
 • projektowania i zarządzania systemami dystrybucji energii.

KARIERA I PRACA

 [min. 4 przykłady, max. 8]

Potencjalne miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem, 
 • działy zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów,
 • parki przemysłowe i logistyczne, 
 • stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu, 
 • zakłady komunikacji publicznej,
 • jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
 • jednostki certyfikujące i audytujące,
 • przedsiębiorstwa wdrażające OZE,
 • grupy energetyczne, operatorzy energetyczni.

INFORMACJE DODATKOWE

[min. 4 przykłady, max. 8]

Studiując na kierunku Logistyka studia inżynierskie studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału.

MIEJSCA DODATKOWYCH STAŻY I PRACY (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)

Schenker Sp. z o.o.

Konig – Trans Spedition Sp. z o.o.

TZMO Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

Habia Cable Sp. z o.o.

Netto Sp. z o.o.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Automatyzacja procesów logistycznych, Logistyka globalna, Logistyka paliw, Lean Manufacturing, Techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu, Six Sigma w procesach logistycznych, Procesy konwersji i dystrybucji energii, Centra usług wspólnych w energetyce

PRAKTYKI

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

KONTYNUACJA NAUKI

Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.