KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

Informatyka i Ekonometria

STOPIEŃ

Pierwszy

TRYB

Stacjonarny

PROFIL

Ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Grupa II: język obcy nowożytny

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny

SPECIALNOŚCI

1. Analityk biznesowy IT

2. Metody ilościowe w biznesie

O KIERUNKU

Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie przetwarzania i przesyłania danych. Znajomość metod oraz narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych jest niezbędna do analizy procesów ekonomicznych. Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych biznesowych analiz statystycznych.

Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

Kierunek Informatyka i Ekonometria realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych

– projektować portale korporacyjne

– modelować i symulować procesy gospodarcze

– podstaw programowania

– stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji

– analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych

– zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi

KARIERA I PRACA:

Nasi absolwenci pracują jako:

– projektanci multimedialni wizerunku firmy

– projektanci/programiści systemów informatycznych

– administratorzy serwisów internetowych

– analitycy biznesowi IT

– analitycy danych statystycznych

– doradcy ds. systemów informatycznych w organizacji

– administratorzy sieci komputerowej

– samodzielni przedsiębiorcy e-biznesu, konsultingu, usług IT

– specjaliści w służbach statystyki publicznej (np. dr D. Rozkrut został w 2016 r. prezesem Głównego Urzędu Statystycznego)

INFORMACJE DODATKOWE

Kierunek prowadzony jest przez następujące jednostki:

– Katera Ekonometrii i Statystyki, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki (Instytut Ekonomii i Finansów),

– Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej (Instytut Zarządzania).

Pracownicy jednostek prowadzą badania naukowe w zakresie zastosowania technik neuronauki poznawczej w ekonomii (laboratorium wyposażone w odpowiedni sprzęt), wykonują opracowania i ekspertyzy na zlecenie ministerstw, samorządu lokalnego oraz przedsiębiorstw, aktywnie współpracują z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym.