KRYTERIA OPIS
WYDZIAŁ: Ekonomii, Finansów i Zarządzania
NAZWA KIERUNKU: gospodarka przestrzenna
STOPIEŃ: pierwszy
TRYB: stacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów
KRYTERIA KWALIFIKACJI:

grupa I:

geografia

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

grupa II:

biologia

geografia

historia

informatyka

język obcy nowożytny: dowolny

grupa III:

chemia

filozofia

fizyka i astronomia / fizyka

informatyka

język obcy nowożytny: dowolny

SPECJALNOŚCI: Brak
O KIERUNKU: Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób z wyobraźnią, potrafiących łączyć wnikliwą obserwację otaczającej przestrzeni z gotowością do jej twórczego projektowania i przekształcania. Stwarza możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy oraz różnorodnych umiejętności przydatnych w wielu zawodach na rynku pracy. Naszych absolwentów wyposażamy w unikatowy zestaw umiejętności warsztatowych, obejmujący podstawowe narzędzia gromadzenia, przetwarzania i analizy  danych przestrzennych, ich wizualizacji graficznej i kartograficznej, metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej. Absolwent kierunku jest przygotowany do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;

– opracowywania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;

– projektowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych;

– konstruowania lokalnych strategii rozwoju i opracowywania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;

– zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami, podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi;

– doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji;

– stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania;

– posługiwania się językiem specjalistycznym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KARIERA I PRACA:

Nasi absolwenci pracują jako:

– specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, np. wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska,

– pracownicy biur planistycznych, pracowni urbanistycznych i biur projektowych,

– pracownicy agencji oraz fundacji rozwoju regionalnego i lokalnego oraz instytucji zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne,

– pracownicy agencji nieruchomości, firm doradczych i konsultingowych oraz innych podmiotów otoczenia biznesu.

INFORMACJE DODATKOWE:

– program kształcenia opracowany został z uwzględnieniem uwag i propozycji interesariuszy zewnętrznych, których profil działalności nawiązuje do problematyki gospodarki przestrzennej, m.in. Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji;

– duża pula zajęć do wyboru, w tym terenowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, pozwala na samodzielne kształtowanie programu nauczania i dostosowanie go do indywidualnych zainteresowań studenta;

– wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);

–  możliwość poszerzenia własnych horyzontów w ramach Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

PRAKTYKI:

Studenci kierunku odbywają trzytygodniowe praktyki zawodowe, w trybie ciągłym lub śródrocznym, której zasadniczym celem jest wzmocnienie efektów uczenia się poprzez praktyczne zastosowanie i weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiów. Praktyki są realizowane w jednostkach samorządowych i gospodarczych, instytucjach życia publicznego oraz otoczenia biznesu, ośrodkach naukowo-badawczych i innych instytucjach (przedsiębiorstwach), których profil działalności jest zbliżony do treści realizowanych na kierunku.

Istnieje także możliwość realizacji staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz podjęcia dodatkowych staży i praktyk we współpracy z Akademickim Biurem Karier.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: ekonomika miast i regionów, fizjografia planistyczna, inwentaryzacja urbanistyczna, lokalizacja działalności gospodarczej, metody analizy przestrzennej, projektowanie urbanistyczne, planowanie strategiczne obszarów, planowanie specjalistyczne, geograficzne systemy informacyjne, komputerowe wspomaganie projektowania, gospodarka nieruchomościami, oddziaływanie inwestycji na środowisko, kreowanie przestrzeni publicznej
KONTYNUACJA NAUKI: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych