KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Ekonomiczno-prawny
STOPIEŃ Pierwszy
TRYB Stacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język polski,

Grupa II: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

Grupa III: język obcy nowożytny: dowolny.

SPECJALNOŚCI

1. Sektor prywatny

2. Sektor publiczny

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą studentów zadeklarowanych na tę specjalność.

O KIERUNKU

Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikalny w skali uczelni, ponieważ łączy w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja. Celem kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Kierunek jest prowadzony łącznie z Wydziałem Prawa i Administracji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

• posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,

• rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,

• komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

Zdobędziesz również wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej w aspektach ekonomiczno-prawnych.

KARIERA I PRACA:

Absolwent specjalności Sektor prywatny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach finansowych, zajmujących się przede wszystkim:

• handlem i usługami,

• zarządzaniem finansami,

• udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji,

• inwestycjami,

• ubezpieczeniami.

 

Do typowych miejsc pracy zalicza się:

• przedsiębiorstwa handlowe i usługowe,

• przedsiębiorstwa finansowe,

• domy maklerskie,

• banki,

• fundusze inwestycyjne,

• firmy ubezpieczeniowe,

• firmy doradztwa ekonomicznego,

• przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne.

 

Absolwent specjalności Sektor publiczny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w organach państwowych zajmujących się przede wszystkim:

• kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,

• nadzorem nad działalnością podmiotów gospodarczych,

• podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki,

• współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym,

• funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i telekomunikacyjnych,

• sprawami podatkowymi,

• zasadami finansowania samorządów terytorialnych,

• wdrażaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi.

 

Do typowych miejsc pracy zalicza się:

• urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej,

• urzędy i instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym,

• jednostki samorządu terytorialnego,

• organy administracji rządowej,

• agencje państwowe.

INFORMACJE DODATKOWE Kierunek jest unikalny w skali kraju. Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe na ubieganie się o stanowiska pracy, które wymagają poruszania się w sferze ekonomii i prawa. Studia są prowadzone łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną na obu wydziałach.
KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Ekonomiczno-prawny
STOPIEŃ Drugi
TRYB Stacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru

W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

SPECJALNOŚCI

• doradztwo ekonomiczno-prawne;

• doradztwo podatkowe.

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

O KIERUNKU

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym jest rozwinięcie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności analizy, a także interpretacji zjawisk w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.

Kierunek jest prowadzony łącznie z Wydziałem Prawa i Administracji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW: Absolwent uzyskuje pogłębioną i wszechstronnej wiedzę oraz umiejętności w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych, umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych oraz sformułowania i rozwiazywania prostych problemów badawczych.
KARIERA I PRACA:

Absolwent kierunku jest przygotowany do prawidłowego wypełniania obowiązków pracownika w instytucjach publicznych i firmach prywatnych oraz pełnienia w nich funkcji niesamodzielnych, jak i kierowniczych związanych m.in. z doradzaniem o charakterze prawnym i ekonomicznym

Absolwent specjalności Doradztwo ekonomiczno-prawne jest przygotowany do wykonywania zawodu doradcy ekonomicznoprawnego. Do typowych miejsc pracy zalicza się:

– firmy świadczące usługi doradztwa ekonomicznego i finansowego,

– służby finansowe przedsiębiorstw.

Absolwent specjalność Doradztwo podatkowe ma możliwość uzyskania zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego i po spełnieniu dodatkowych warunków ma możliwość wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Do typowych miejsc pracy zalicza się:

– kancelarie doradztwa podatkowego,

– biura rachunkowo-księgowe,

– służby księgowe przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych.

INFORMACJE DODATKOWE Absolwenci specjalności doradztwo podatkowe na kierunku ekonomiczno-prawnym (drugi stopień) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.