Bezpieczeństwo wodne – I stopień

Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem nastawionym na zdobycie podstawowej wiedzy stosowanej oraz opanowanie konkretnych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie szeroko rozumianego użytkowania obszarów wodnych z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w zgodzie z obowiązującym prawem, możliwościami technicznymi, uwarunkowaniami cywilizacyjnymi i zasadami rozwoju zrównoważonego. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów potrafiących kreatywnie rozwiązywać problemy związane z odpowiedzialnym i bezpiecznym gospodarowaniem zasobami środowiska wodnego, analizą zagrożeń i szacowaniem ryzyka, zarządzaniem aktywnościami wodnymi, stosowaniem skutecznych procedur ratowniczych, właściwym doborem i optymalnym wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu itp.

Zapewniamy naszym studentom możliwość zdobycia wielu uprawnień – funkcjonujących na rynku jako patent, uprawnienie zawodowe, tytuł lub zaświadczenie wewnątrzorganizacyjne – w 4 obszarach praktycznego przygotowania:

  • ratownictwo wodne (m.in. instruktor ratownictwa wodnego, starszy ratownik wodny, koordynator kąpielisk i imprez masowych, kwalifikowana pierwsza pomoc, operator jednostek ratowniczych);
  • gospodarka wodna (audytor obszarów wodnych, specjalista ds. analizy zagrożeń, zarządzanie bezpieczeństwem wodnym, monitoring środowiska itp.);
  • sport i turystyka wodna (instruktor sportów wodnych, przewodnik turystyki kajakowej, sternik motorowodny, licencja do holowania narciarza i in.) oraz
  • edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciel EDB, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji, nauczyciel pierwszej pomocy).

Podejmując studia na kierunku bezpieczeństwo wodne, w ramach umowy między Uniwersytetem Szczecińskim a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego, studenci uzyskują:

  • możliwość podjęcia pracy już od pierwszego roku studiów (np. jako ratownik wodny);
  • częściowe umundurowanie, pakiety szkoleniowe i socjalne, ubezpieczenie, opiekę prawniczą i psychologiczną;
  • praktyki w grupach interwencyjnych oraz w działaniach profilaktycznych w kraju i za granicą;
  • dostęp do innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ratownictwie (dron, symulator tonącego samochodu, poligon podwodny, echosondy, centrum symulacji ratowniczej, sprzęt przeciwpowodziowy, kamery do wideoanalizy);
  • dostęp do nowoczesnego systemu zarządzania drogą awansu zawodowego (portal edukacyjny, e-learning).

Specjalności

specjalność nauczycielska

Przykładowe przedmioty

Kwalifikowana pierwsza pomoc, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo specjalistyczne, turystyka wodna, szacowanie zagrożeń, edukacja zdrowotna, odnowa biologiczna,

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• stosowania skutecznych procedur ratowniczych oraz właściwego doboru i optymalnego wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
• opracowywania analiz przestrzennych do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego,
• planowania i organizacji wielorakich aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych,
• prowadzenia zajęć w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz wybranych sportów wodnych,
• zarządzania bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów, podejmowania stosownej współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Kontynuacja nauki

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Może również kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Możliwości zatrudnienia

Nabyte w czasie studiów umiejętności i kwalifikacje umożliwią absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wodne podjęcie pracy zawodowej w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej, instytucjach zajmujących się gospodarką wodną oraz turystyką i aktywnościami na obszarach wodnych, w szkołach podstawowych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją środowiskową, planowaniem działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:
– jednostkach systemu ratownictwa wodnego,
– instytucjach zajmujących się gospodarką wodną,
– organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych,
– szkołach podstawowych i innych jednostkach edukacyjnych,
– jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach użyteczności publicznej.

Studia również przygotowują absolwentów do założenia i poprowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub pracy w sektorze biznesu.

Profil studiów: praktyczny