KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Zarządzanie
STOPIEŃ Pierwszy
TRYB Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II: język obcy nowożytny,

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny,

MODUŁY

1. Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji

2. Kompetencje w biznesie

3. Marketing

4. Zarządzanie biznesem

O KIERUNKU

 

Kierunek Zarządzanie ma na celu, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania organizacją, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery menedżera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw.

To kierunek dla tych, którzy chcą profesjonalnie zarządzać ludźmi i widzą siebie w roli menadżera, który ma duże pojęcie o przedsiębiorstwie, zarządzaniu, marketingu i finansach, dzięki czemu świadomie może podejmować najważniejsze decyzje biznesowe.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni. Dlatego w przedsiębiorstwach potrzebni są wykształceni menedżerowie, którzy, oprócz szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsię­biorstwa, posiadają również umiejętności analityczne w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi, a także bardzo ważne na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalne. Wiedzę tą i umiejętności istotne w przedsiębiorstwie oraz na rynku pracy zdobędziesz na zajęciach na kierunku Zarządzanie.

Nauczysz się:

 • krytycznie analizować zjawiska i procesy zachodzące w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i zarządczych,
 • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
 • organizować własny biznes bez względu na przedmiot i rodzaj działalności, formę prawno-organizacyjną czy wielkość przedsiębiorstwa,
 • sposobów zarządzania przedsiębiorstwem i  kierowania zespołami pracowniczymi w przedsiębiorstwie,
 • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do:

 • założenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej,
 • przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego,,
 • pracy na stanowiskach specjalistycznych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • pracy na samodzielnych i kierowniczych (menedżerowie średniego szczebla), specjalistycznych (m.in. specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania) i doradczych, zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozarządowych oraz w administracji publicznej
 • pełnienia roli lidera i menedżera przedsiębiorczości lokalnej.

Profil ogólnoakademicki umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, gdyż jest tworzony przy ich udziale.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 • mamy najlepszy program nauczania, poświadczony kategorią naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz wyróżniającą akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • studiując na kierunku Zarządzanie student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: związanych z zarządzaniem projektami, mediami czy komunikacją marketingową,
 • w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy działów przedsię­biorstw i kierownicy zespołów, aby zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i realizacją funkcji menedżerskich „od podstaw”,
 • podczas studiów studenci poznają zasady pracy przy projektach i specyficznych przedsięwzięciach; duża liczba laboratoriów, warsztatów, case studies i ćwiczeń, poprzez pracę na konkretnych przykładach projektów czy grach biznesowych pozwoli na nabycie odpowiednich kompetencji do bycia doskonałym menedżerem,
 • studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami, ponieważ posiadamy akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami IPMA – absolwenci Zarządzania wg raportów płacowych otrzymują wysokie wynagrodzenia i są poszukiwani na rynku pracy, np. Project Manager znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości,
 • na studentów czeka nowoczesna infrastruktura: nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, biblioteki wyposażone w dostęp do książek i czasopism na całym świecie,
 • studenci mają możliwość skorzystania z Programu Erasmus+ uzyskując stypendium na studia lub praktyki zawodowe za granicą Polski,
 • studia na kierunku Zarządzanie kształtują postawy odpowiedzialności i integralności studenta i absolwenta w środowisku akademickim (postawy tolerancji i aktywności), w środowisku pracy (postawy przedsiębiorcze i służące godności zawodu),  i w rodzinie.

KRYTERIA

OPIS

NAZWA KIERUNKU

Zarządzanie

STOPIEŃ

Drugi

TRYB

Niestacjonarny

PROFIL

Ogólnoakademicki

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

MODUŁY

1. Doskonalenie potencjału pracowników

2. Zarządzanie projektami w praktyce

3. Zarządzanie marketingowe

4. Zarządzanie biznesem

O KIERUNKU

 

Kierunek Zarządzanie ma na celu, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu nauk o  zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami oraz działalnością non-profit. Zarządzanie przygotowuje nowej klasy menedżerów, którzy będą zdolni do efektywnego funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce.

Zarządzanie to kierunek studiów, który kształci menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje do pełnienia funkcji menedżerskich i sztabowych w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Współczesne organizacje, które chcą osiągnąć sukces, szukają pracowników o najwyższym potencjale, który możesz powiększyć studiując Zarządzanie. Zdobyta wiedza, rozwinięte umiejętności oraz pozyskane kompetencje spowodują, że staniesz się nową klasą menedżerów, będących specjalistami w zakresie zarządzania, dlatego studia na kierunku Zarządzanie nabierają coraz większego znaczenia. Motywem przewodnim kierunku Zarządzanie jest elitarne kształcenie menedżerów. Elitarność pojmowana jest jako oferowanie modułów kształcenia odpowiadającym najnowszym wyzwaniom polskiej i unijnej gospodarki, pozwalającym  na  zdobycie umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy.

Nauczysz się:

 • krytycznie analizować zjawiska oraz procesy ekonomiczne i organizacyjne zachodzące w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • że elastyczność na rynku pracy, umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, a także odwaga w podejmowaniu zadań to kwalifikacje, których oczekuje każdy pracodawca,
 • rozwijać umiejętności posługiwania się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach organizacji z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych, organizatorskich i zarządczych,
 • realizować własne pomysły biznesowe w formie mikro czy małego przedsiębiorstwa,
 • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy magistra, jest przygotowany do:

 • założenia i rozwijania własnego biznesu,
 • przejęcia biznesu rodzinnego,
 • pracy na samodzielnych stanowiskach kierowniczych (także  dyrektorskich) w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości, czy instytucjach samorządowych,
 • rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania,
 • pełnienia roli liderów biznesu i kreatorów rzeczywistości gospodarczej.

Profil ogólnoakademicki umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, gdyż jest opracowany z partnerami biznesowymi kierunku.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 • oprócz wykładów i ćwiczeń, na których stosowane są studia przypadków, przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów, stosowane są także warsztaty czy kreatywne dyskusje,
 • stosowane są innowacyjne formuły prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń, warsztatów, gier, symulacji case study oraz ćwiczeń w laboratoriach komputerowych,
 • studenci otrzymują wsparcie w nauce w postaci stałego dostępu do platformy Moodle, na której znajdują się materiały wykładowe i ćwiczeniowe,
 • student ma możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów oraz praktykach zagranicznych po otrzymaniu stypendium w Programie Erasmus+,
 • studenci Zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni – są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki, działają w licznych kołach naukowych, np. w związanych z zarządzaniem projektami, mediami czy komunikacją marketingową,
 • Wydział otrzymał od stowarzyszenia zawodowego IPMA certyfikację; oznacza to, że realizując zajęcia związane z zarządzaniem projektami, student jest przygotowany do zdawania egzaminu IPMA Student, co jest dalszym krokiem rozwoju kariery w kierunku zarządzania projektami,
 • na studentów czeka nowoczesna infrastruktura: nowoczesne laboratoria komputerowe i sale wykładowe, biblioteki wyposażone w dostęp do książek i czasopism na całym świecie,
 • w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych zapraszani są właściciele firm, dyrektorzy działów przedsię­biorstw i kierownicy zespołów, aby zapoznać studentów z prowadzeniem biznesu i realizacją funkcji menedżerskich „od podstaw”,
 • mamy najlepszy program nauczania, poświadczony kategorią naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz wyróżniającą akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.