KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja
STOPIEŃ Pierwszy
TRYB Stacjonarny i Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I:  geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie;

Grupa II:  biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny: dowolny, matematyka;

Grupa III: chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyk, język obcy nowożytny: dowolny.

SPECIALNOŚCI

1.  Instruktor rekreacji ruchowej

2.  Menedżer turystyki

3.  Organizator turystyki i podróży

4.  Organizator eventów sportowych i turystycznych

O KIERUNKU

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, specjalistycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych związanych z:

−  podstawami organizacji i planowania czasu wolnego, zasadami prozdrowotnego stylu życia oraz motywacją podróży turystycznych,

−  funkcjonowaniem współczesnego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, analizą działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych oraz ekonomią menedżerską,

−  zróżnicowaniem geograficznym zasobów i atrakcji turystycznych, sposobami zagospodarowywania przestrzeni turystycznej oraz rolą gospodarki turystycznej w rozwoju miast i regionów,

−  profesjonalną obsługą grup turystycznych, organizowaniem eventów sportowych i rekreacyjnych oraz planowaniem marketingowym w turystyce i rekreacji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE
W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

−  zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności;

−  właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej;

−  przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć;

−  warsztatu pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego,

−  pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,

−  metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,

−  posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej.

Zajęcia realizowane na kierunku Turystyka i Rekreacja przyczynią się do zdobycia praktycznych umiejętności dostosowanych do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do zatrudnienia w:

− przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.),

− przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne),

− ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.),

− jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych realizujących zadania związane z turystyką i rekreacją (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz instytucje podległe samorządom terytorialnym, np. OSiR, muzea, instytucje kultury itp.; organizacje typu POT, ROT, LOT, PZH, PIT, PTTK, PTSM i in.).

INFORMACJE DODATKOWE

 

Turystyka i rekreacja jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i elastyczności wobec zmieniających się warunków działania.

Kierunek konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca wśród uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Program studiów powstał w konsultacji z praktykami z branży turystycznej, którzy również są zaangażowani w prowadzenie zajęć specjalistycznych. Wśród form kształcenia znajdują się nie tylko wykłady, konwersatoria i  ćwiczenia, ale i również zajęcia terenowe. Ważną rolę w kształceniu studentów i poszerzaniu ich horyzontów odgrywają prężnie działające Koła Naukowe Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.

KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Turystyka i Rekreacja
STOPIEŃ Drugi
TRYB Stacjonarny i Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

SPECIALNOŚCI

1. Biznes medical spa & wellness

2. Biznes turystyczny

3. Turystyka międzynarodowa

O KIERUNKU

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia zajęcia praktyczne, absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja posiadają umiejętności podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi. Wyposażeni są w umiejętności umożliwiające działalność badawczą i menedżerską w dziedzinie turystyki i rekreacji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE
W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

− dokonywać krytycznej analizy zjawisk i procesów oddziałujących na sposób funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie;

− oceniać wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego i kulturowego,

− kreować strategie rynkowe w turystyce,

− tworzyć oraz zarządzać produktem turystycznym i rekreacyjnym,

− posługiwać się metodami i technikami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych,

− wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, aby odpowiednio reagować na zmiany  zachodzące w otoczeniu oraz podążać za kierunkami rozwoju turystyki,

−  wykorzystywać metody badań rynku turystycznego dla potrzeb funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz dla potrzeb rozwoju turystyki w miejscowościach turystycznych,

−  stosować  zasady protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym.

Zajęcia realizowane na kierunku Turystyka i Rekreacja przyczynią się do zdobycia praktycznych umiejętności dostosowanych do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy magistra, jest przygotowany do zatrudnienia w:

− przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych,

− jednostkach administracji samorządowej i rządowej,

− sanatoriach,

− ośrodkach spa & wellness,

− centrach rekreacji i odnowy biologicznej,

− sieciach placówek informacji turystycznej,

− organizacjach społecznych,

− fundacjach i stowarzyszenia,

− regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych.

INFORMACJE DODATKOWE

 

Kierunek konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca wśród uczelni kształcących w zakresie turystyki i rekreacji wg rankingu branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne”. Program studiów powstał w konsultacji z praktykami z branży turystycznej, którzy również są zaangażowani w prowadzenie zajęć specjalistycznych. Wśród form kształcenia znajdują się nie tylko wykłady, konwersatoria i  ćwiczenia, ale i również zajęcia terenowe. Ważną rolę w kształceniu studentów i poszerzaniu ich horyzontów odgrywają prężnie działające Koła Naukowe Turystyki i Rekreacji „Odkrywcy” oraz „KoNTurUS”.