KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU: Logistyka
STOPIEŃ: I
TRYB: stacjonarne, niestacjonarne
PROFIL: ogólnoakademicki
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów)
KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: „nowa matura” – egzaminu pisemnego; „stara matura” – egzaminu pisemnego albo ustnego.

Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty

SPECJALNOŚCI:
 • Logistyka w Biznesie
 • Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych
 • Transport Międzynarodowy
 • Marketing Usług Logistycznych
O KIERUNKU: Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, podstaw nauk ekonomicznych, jak i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Posiada umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych oraz potrafi analizować podstawowe zjawiska gospodarcze (w ujęciu systemowym i procesowym). Ma wiedzę pozwalającą mu na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta. Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, ponadto posiada biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania oraz posługuje się systemami informatycznymi klasy ERP, MRP, CRM, WMS.
Absolwent specjalności Logistyka w Biznesie posiada umiejętność wdrażania logistyki do różnych obszarów biznesu, natomiast po specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych legitymuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, zarządzania gospodarką materiałową oraz projektowaniem sieci dostaw. Absolwent specjalności Transport Międzynarodowy potrafi skutecznie ocenić i rozwiązywać problemy pojawiające się w obszarach transportu lądowego, wodnego śródlądowego i morskiego oraz lotniczego. Natomiast absolwent specjalności Marketing Usług Logistycznych przygotowany jest m.in. do prowadzenia badań marketingowych, analizy zachowań klienta, a także wdrażania programów lojalnościowych.
UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

– zarządzania operacyjnego w działach logistycznych
i transportowych jednostek gospodarczych,

– sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,

– obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),

– prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów,

– przeprowadzania analiz rynku i zachowań klientów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz tworzenia planów marketingowych.

KARIERA I PRACA:

Potencjalne miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),

– działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,

– parki przemysłowe i logistyczne,

– stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,

– zakłady komunikacji publicznej,

– jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,

– jednostki certyfikujące i audytujące.

PRAKTYKI: Odbycie praktyk obowiązuje studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wymiarze 160 godzin.
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka produkcji, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji, Gospodarka magazynowa, Logistyka w e-commerce, Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu, Opakowania
i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych, Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą logistyczną, Logistyka miejska
KONTYNUACJA NAUKI: Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na wydziale na studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.
KRYTERIA OPIS
WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
NAZWA KIERUNKU LOGISTYKA

STOPIEŃ

(pierwszy/drugi)

II

FORMA

(stacjonarna/niestacjonarna)

NIESTACJONARNA

PROFIL

(ogólnoakademicki/praktyczny)

OGÓLNOAKADEMICKI
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2 lata(4 semestry)
KRYTERIA KWALIFIKACJI Ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.
SPECIALNOŚCI

1. Logistyka międzynarodowa

2. Menedżer Łańcuchów Dostaw

3. Systemy Transportowe i Logistyczne

O KIERUNKU

3-4 zdania

Rozwój procesów liberalizacji i globalizacji w gospodarce, złożoność procesów związanych z wymianą towarową, wzrastające wymagania nabywców, silna presja ze strony konkurentów oraz związana z koniecznością minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne i społeczeństwo, wymuszają stosowanie przez poszczególne przedsiębiorstwa celów i zasad współczesnej logistyki. Z uwagi na istotność wiedzy z zakresu logistyki dla rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych sektorów usługowego i przemysłowego, specjaliści posiadający interdyscyplinarne kompetencje z tego obszaru są i w przyszłości będą na rynku pracy bardzo poszukiwani. Kompetencje zdobyte dzięki studiom na kierunku Logistyka dają możliwość poszukiwania pracy zarówno w podmiotach funkcjonujących na rynku lokalnym/regionalnym, jak również w podmiotach skutecznie konkurujących na rynku globalnych (m.in. przewoźnikach, operatorach terminali, właścicieli dużych sieci handlowych).

Treści kształcenia na drugim stopniu kierunku Logistyka obejmują m.in. zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, funkcjonowaniem rynku usług logistycznych, czy modelowaniem procesów i systemów logistycznych. Pogłębiona w ramach jednej z trzech specjalności wiedza pozwoli studentom zdobyć unikatowe umiejętności organizatora złożonych procesów transportowych i logistycznych, menagera łańcuchów dostaw, czy eksperta z obszaru logistyki międzynarodowej. Studia na drugim stopniu kierunku Logistyka zapewnią również na zdobycie kompetencji pozwalających na kierowanie zespołami ludzkimi i rozwiązywanie złożonych problemów gospodarczych.

NAUCZYSZ SIĘ:

[min. 4 przykłady, max. 8]

Nauczysz się:

 • zarządzania działami logistyki na poziomie strategicznym
  i operacyjnym,
 • przeprowadzania analiz rynkowych oraz audytów logistycznych,
 • obsługi różnorodnych systemów informatycznych sterujących logistyką w przedsiębiorstwie,
 • budowania, analizowania i usprawniania łańcuchów oraz sieci dostaw,
 • organizowania międzygałęziowych procesów transportowych w skali krajowej i międzynarodowej, rozwiązywania problemów transportu regionalnego,
 • identyfikowania najważniejszych uwarunkowań i wyzwań logistyki międzynarodowej.

KARIERA I PRACA

[min. 4 przykłady, max. 8]

Potencjalne miejsca pracy:

 • działy przedsiębiorstw odpowiadające za planowanie zaopatrzenia, sterowanie produkcją, zarządzanie magazynem, informatyczną obsługę logistyki i transportu,
 • centra logistyczne, parki przemysłowe i logistyczne,
 • przewoźnicy drogowi, kolejowi, morscy, lotniczy,
 • operatorzy terminali kontenerowych, naftowych, gazowych, chemicznych, zbożowych,
 • spedytorzy, firmy handlowe, firmy rzeczoznawstwa i kontroli ładunków,
 • jednostki zajmujące się planowaniem i organizowaniem ruchu miejskiego,
 • jednostki certyfikujące i audytujące.

INFORMACJE DODATKOWE

[min. 4 przykłady, max. 8]

Studenci i dydaktycy mogą korzystać z potencjału związanego z funkcjonowaniem Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, w tym z:

 • Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych (Log-Lab), w ramach którego można przeprowadzić symulację wózka widłowego, regału karuzelowego, przenośnika rolkowego, stołu warsztatowego, bramy szybko rolowanej czy śluzy rampowej oraz
 • Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (TransLab), wyposażonego w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie.
MIEJSCA DODATKOWYCH STAŻY I PRACY (WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER)
 • DGS Poland Sp. z o.o.
 • TOM Spółka z o.o.
 • ManpowerGroup Sp. z o.o.
 • Fiege E-com Logistics Sp. z o.o.
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY Zarządzanie logistyczne, Międzynarodowe sieci logistyczne, Międzynarodowe prawo handlowe, Logistyka globalna, Analiza efektywności sieci dostaw, Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania sieciami dostaw, Logistyka miejska.
PRAKTYKI Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.
KONTNUACJA NAUKI Absolwent kierunku Logistyka stopnia II ma możliwość kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej.