KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Finanse i rachunkowość
STOPIEŃ Pierwszy
TRYB Stacjonarny i Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II: język obcy nowożytny,

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny,

SPECJALNOŚCI

1. Doradztwo finansowe i bankowość

2. Finanse przedsiębiorstwa i podatki

3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

O KIERUNKU

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności odnoszących się do finansowo-księgowych aspektów działalności podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego. Program studiów tego kierunku powstał w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Studenci studiów I stopnia kierunku FiR kształcą się:

1. W obszarze rachunkowości m.in. w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, organizowania kontroli finansowo-księgowej, prowadzenia kadr i płac, znajomości krajowych przepisów prawa związanych z rachunkowością.

2. W obszarze finansów m. in. w zakresie: funkcjonowania różnych instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń, giełd papierów wartościowych), zasad tworzenia i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, źródeł finansowania przedsiębiorstwa, metod planowania finansowego, zarządzania ryzykiem, finansów osobistych.

W procesie kształcenia dużą uwagę kładzie się na wykorzystanie narzędzi informatycznych (zwłaszcza oprogramowania finansowo-księgowego), przydatnych w działalności podmiotów gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

· zasad funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza odnoszących się do sfery pieniężnej,

· zasad prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów podatkowych i księgowych,

· analizować i oceniać sytuację finansową  podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,

· posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym z zakresu finansów i rachunkowości;

· stosować instrumenty finansowe do inwestowania, pozyskiwania kapitału oraz zarządzania ryzykiem

Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość otwiera drogę do kariery w prestiżowych i dobrze płatnych zawodach.

KARIERA I PRACA: Nasi absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw lub podmiotów sektora publicznego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą pracować jako samodzielni księgowi, analitycy kredytowi, doradcy finansowi, specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Mogą również ubiegać się o tytuł dyplomowanego księgowego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego. Warto podkreślić, że część absolwentów znajduje również zatrudnienie w korporacjach międzynarodowych.
INFORMACJE DODATKOWE

·  znaczna część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym (często na eksponowanych stanowiskach);

·  studia dają możliwość poznania fachowej terminologii z zakresu rachunkowości i finansów w języku angielskim;

·  możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. „Koło Naukowe Rachunkowości Storno”, „Koło Naukowe Bankowości”;

·  możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów.

Charakterystyka specjalności

Specjalność: Doradztwo finansowe i bankowość

Program specjalności Doradztwo finansowe i bankowość skupia się na funkcjonowaniu banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego. Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności związanej z pozyskiwaniem źródeł finansowania oraz inwestowaniem środków.

Student w trakcie studiów:

 • pozna specyfikę doradztwa finansowego w zakresie produktów bankowych i ubezpieczeniowych (banki, ubezpieczyciele, inni pośrednicy finansowi),
 • pozna regulacje wzmacniające bezpieczeństwo korzystania z usług pośredników finansowych,
 • pozna zasady funkcjonowania ubezpieczeń emerytalnych i ubezpieczeń na życie,
 • nabędzie umiejętności porównania i wyboru oferty instytucji finansowych,
 • pozyska umiejętności niezbędne w prowadzeniu własnego biznesu i dbania o finanse własnego gospodarstwa domowego.

W programie studiów tej specjalności znajdują się takie przedmioty, jak: doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe, planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne, doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami, doradztwo finansowe dla biznesu, bankowość zaawansowana, bezpieczeństwo finansów osobistych.

Studia na tej specjalności pozwalają na wykształcenie umiejętności językowych z zakresu pośrednictwa finansowego i bankowości.

Ukończenie tej specjalności przygotowuje do pracy jako:

 • doradca klienta w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • specjalista w instytucjach finansowych: firmach ubezpieczeniowych, leasingowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
 • analityk ryzyka finansowego,
 • osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i konsultingu.

Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością.

Specjalność: Finanse przedsiębiorstwa i podatki

Specjalność Finanse przedsiębiorstwa i podatki powstała dzięki ścisłej współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączone ze specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i podatków daje studentom wyjątkowo solidne podstawy do dalszego rozwoju. Specjalność Finanse przedsiębiorstwa i podatki umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem ponoszonych przez nie obciążeń fiskalnych i dokonywania rozliczeń podatkowych.

W programie studiów tej specjalności znajdują się takie przedmioty, jak:  źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, decyzje i kalkulacje finansowe, finansów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podatkowe i pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi.

Absolwent tej specjalności  posiada kompetencje, aby po ukończeniu studiów zasilić wysoko wyspecjalizowane kadry. Wśród szerokiego spektrum możliwości zatrudnienia wymienić można m.in.:

 • kancelarie podatkowe i biura rachunkowe,
 • działy finansowo-księgowe różnych podmiotów, tj. przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki administracji skarbowej (KAS) oraz ZUS,
 • instytucje sektora SCC (Centra Usług Wspólnych) i BPO (Business Process Offshoring).

Specjalność ta daje solidne podstawy do rozwoju zawodowego absolwenta oraz pozwala na wykształcenie umiejętności językowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa i opodatkowania. Stwarza także możliwość dalszej edukacji na studiach II stopnia, zwłaszcza na specjalności Doradztwo podatkowe (kierunek Ekonomiczno-Prawny),  której ukończenie pozwala uzyskać zwolnienie z części pisemnej państwowego egzaminu na doradcę podatkowego

Specjalność: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Absolwent specjalności Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zna podstawowe narzędzia pozyskiwania i metody analizy informacji finansowo-księgowych, uregulowania ekonomiczno-prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów prywatnych i publicznych. Potrafi analizować i oceniać wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostek, wykorzystywać regulacje prawne, sporządzać raporty finansowe, analizować sprawozdania finansowe.

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do uwzględniania wiedzy z zakresu rachunkowości w rozwiązywaniu problemów praktycznych i działania w sposób przedsiębiorczy.

Do przedmiotów realizowanych na tej specjalności należą: kadry i płace, rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości, rachunkowość organizacji pozarządowych, rachunkowość instytucji finansowych.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego, pracownika działu rachunkowości zarządczej, analityka kosztowego, analityka finansowego, specjalisty ds. kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych, eksperta sprawozdawczości finansowej.

Specjalność ta pozwala na wykształcenie umiejętności językowych z zakresu finansów i rachunkowości.

Kwalifikacje absolwentów tej specjalności przygotowują do pracy m.in. w:

 • działach finansowo-księgowych różnych podmiotów, tj. przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednostek sektora finansów publicznych,
 • działach kadrowo-płacowych,
 • biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych
 • instytucjach sektora SCC (Centra Usług Wspólnych) i BPO (Business Process Offshoring)..

Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą, controllingiem, auditingiem.

KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Finanse i rachunkowość
STOPIEŃ Drugi
TRYB Stacjonarny i Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Dla studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

Dla studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie

SPECJALNOŚCI

1. Controlling i rachunkowość zarządcza

2. Rachunkowość finansowa i auditing

3. Inwestowanie na rynkach finansowych

4. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

5. Applied finance

O KIERUNKU

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności odnoszących się do finansowo-księgowych aspektów działalności podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego. Program studiów tego kierunku powstał w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Studenci studiów II stopnia kierunku FiR kształcą się:

1. W obszarze rachunkowości m.in. w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zaawansowanych zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej, rewizji finansowej, raportowania niefinansowego, znajomości międzynarodowych regulacji związanych z rachunkowością; narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu.

2. W obszarze finansów m. in. w zakresie: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania finansami publicznymi, zasad funkcjonowania instytucji kredytowych, reguł prowadzenia polityki pieniężnej, inwestowania na rynku kapitałowym, finansów międzynarodowych, finansów behawioralnych, wyceny przedsiębiorstw .

W procesie kształcenia dużą uwagę kładzie się na wykorzystanie narzędzi informatycznych (zwłaszcza oprogramowania finansowo-księgowego), przydatnych w działalności podmiotów gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:

· zasad funkcjonowania podmiotów sektora prywatnego i publicznego,

· zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania finansami oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,

·  rozwiązywać zaawansowane problemy z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, w tym związane z prowadzeniem biura rachunkowego,

· nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej oraz controllingu,

· analizować i oceniać sytuację finansową  podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem sytuacji na rynku finansowym,

· wykorzystywać narzędzia analizy technicznej i portfelowej do inwestowania na rynku kapitałowym

Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość otwiera drogę do kariery w prestiżowych i dobrze płatnych zawodach.

KARIERA I PRACA: Nasi absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw lub podmiotów sektora publicznego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą pracować jako samodzielni księgowi, analitycy kredytowi, doradcy finansowi, specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Mogą również ubiegać się o tytuł dyplomowanego księgowego, doradcy podatkowego, audytora, biegłego rewidenta, maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego. Warto podkreślić, że część absolwentów znajduje również zatrudnienie w korporacjach międzynarodowych.

INFORMACJE DODATKOWE

·  znaczna część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym (często na eksponowanych stanowiskach);

·  studia dają możliwość poznania fachowej terminologii z zakresu rachunkowości i finansów w języku angielskim;

·  możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. „Koło Naukowe Rachunkowości Storno”, „Koło Naukowe Bankowości”;

·  możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów.

Charakterystyka specjalności

Specjalność Controlling i rachunkowość zarządcza  

Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie controllingu w jednostkach różnego typu. W szczególności kształcą umiejętności posługiwania się szerokim spektrum narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, w tym strategicznej rachunkowości zarządczej i controllingu projektów, wiedzą jak przygotować się do przeprowadzenia analityki biznesu. Umiejętności studentów są kształtowane za pomocą typowych systemów informatycznych wspomagających pracę controllera i specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, do rozwijania dorobku zawodu controllera czy podejmowania działań na rzecz społeczeństwa oraz prezentacji efektów tego działania w sprawozdawczości zarządczej.

Do przedmiotów realizowanych na tej specjalności należą: analityka biznesu, controlling, controlling projektów, management accounting – case studies, sprawozdawczość zarządcza,  strategiczna rachunkowość zarządcza.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji samodzielnego specjalisty lub funkcji kierowniczych w działach controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych).

Kwalifikacje absolwentów tej specjalności przygotowują do takich zawodów, jak:

 • specjalista do spraw controllingu,
 • specjalista do spraw rachunkowości zarządczej,
 • specjalista do spraw rachunkowości finansowej,
 • specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
 • specjalista do spraw planowania strategicznego.

W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są na wykonywanie następujących zawodów:

 • głównego księgowego,
 • kierownika działu finansowego,
 • doradcy podatkowego,
 • kierownika do spraw strategicznych i planowania,
 • dyrektora wykonawczego,
 • project menagera.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalność Rachunkowość finansowa i auditing

Studenci specjalności uczestniczą w zajęciach pozwalających im zdobyć pogłębioną wiedzę w zakresie prawa bilansowego, prawa podatkowego, audytu i kontroli zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. W szczególności kształcą umiejętności posługiwania się szerokim spektrum procedur i technik związanych z rewizją finansową oraz zasadami i metodami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Umiejętności studentów są kształtowane za pomocą typowych narzędzi informatycznych stosowanych w outsourcingu usług księgowych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do rozwijania dorobku zawodu księgowego i respektowania zasad etyki w tym zawodzie, do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości grup kapitałowych oraz informacji prezentowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, a na przykładzie zawodu biegłego rewidenta jest gotów do stałego doskonalenia zawodowego.

Do przedmiotów realizowanych na tej specjalności należą: financial accounting – case studies, kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, outsourcing usług księgowych, rachunkowość grup kapitałowych, rewizja finansowa, sprawozdawczość spółek publicznych.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji specjalisty w działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw i administracji publicznej, w działach rachunkowości instytucji finansowych (banków i zakładów ubezpieczeniowych).

Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:

 • specjalista do spraw rachunkowości,
 • specjalista do spraw rachunkowości grup kapitałowych,
 • specjalista do spraw rachunkowości podatkowej,
 • specjalista do spraw wynagrodzeń.

W dalszej perspektywie absolwenci specjalności ukierunkowani są do zdobycia zawodów:

 • audytora,
 • kontrolera państwowego,
 • głównego księgowego,
 • biegłego rewidenta,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • kierownika działu finansowego.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalność: Inwestowanie na rynkach finansowych

Specjalność Inwestowanie na rynkach finansowych charakteryzuje się nowoczesnym programem kształcenia oraz dużym powiązaniem z praktyką biznesową. Studentów na tej specjalności zachęca się do twórczego rozwiązywania problemów w ramach tworzonych projektów i analizowanych case study. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z poziomu studiowania do poziomu pracy zawodowej.

Student w trakcie studiów nauczy się:

 • przeprowadzać analizy różnych segmentów rynku finansowego,
 • inwestowania na giełdzie papierów wartościowych,
 • stosować narzędzia inżynierii finansowej,
 • zarządzać portfelami papierów wartościowych.

W programie studiów tej specjalności znajdują się takie przedmioty, jak:  modelowanie rynków finansowych, bezpieczeństwo finansowe, behawioralne analizy giełdowe, analiza fundamentalna i techniczna, strategie inwestycyjne, inżynieria finansowa. Warto podkreślić, studia na tej specjalności pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych odnoszących się do zagadnień rynku finansowego.

Ukończenie tej specjalności przygotowuje do pracy w takich instytucjach, jak:

 • banki,
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • biura maklerskie,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • agencje ratingowe,
 • firmy doradcze i consultingowe w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego,
 • instytucje regulujące rynek kapitałowy.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalność: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Specjalność Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich pragnących poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Podczas realizacji programu studiów zostanie dostarczona wiedza i umiejętności dotyczące formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej, inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem.

Student w trakcie studiów:

 • pozna zasady podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji finansowych ,
 • nauczy się stosować metod oceny projektów inwestycyjnych,
 • pozna metody optymalizacji obciążeń podatkowych i uwarunkowania ich stosowania,
 • pozyska umiejętności stosowania narzędzi zarządzania finansami w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W programie studiów tej specjalności znajdują się takie przedmioty jak:  krótkoterminowe decyzje finansowe, nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja podatkowa, restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem finansowym.

Studia na tej specjalności pozwalają na wykształcenie umiejętności językowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa.

Ukończenie tej specjalności przygotowuje do pracy:

 • w działach finansowych przedsiębiorstw,
 • w działach bankowości korporacyjnej,
 • w zespołach prowadzących procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • w firmach konsultingowych,
 • na stanowiskach menedżerskich w pionach finansowych przedsiębiorstw.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do kierowania własnym przedsiębiorstwem oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalność: Applied finance

Program specjalności Applied finance został opracowany na podstawie identyfikacji luki kompetencyjnej w obszarze posługiwania się przez studentów kierunku FiR językiem angielskim
w stopniu pozwalającym na komunikowanie się w tym języku. Specjalność pozwala na zdobycie umiejętności kompleksowego spojrzenia na zagadnienia zarządzania finansami przydatne zarówno
w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Student w trakcie studiów:

 • pozna wpływ decyzji finansowych i inwestycyjnych na kształtowanie wartości przedsiębiorstw i strukturę kapitału,
 • nabędzie umiejętność analizy rynku usług finansowych, co pozwoli mu na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zarządzaniu funduszami własnymi
 • nauczy się sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe międzynarodowych przedsiębiorstw,
 • nabędzie umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią finansową w języku angielskim.

W programie studiów tej specjalności znajdują się takie przedmioty jak: financial reporting, financial decisions, household finance, investment appraisal, bond markets

Studia na tej specjalności pozwalają na nabycie umiejętności przydatnych dla osób chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych lub podmiotach utrzymujących silne relacje biznesowe z zagranicą jako:

 • specjalista ds. finansowych (w podmiotach sektora prywatnego i publicznego),
 • analityk rynku finansowego,
 • pracownik wykazujący się przygotowaniem do samodzielnej pracy w korporacjach międzynarodowych i w międzykulturowym środowisku wymagającym znajomości języków obcych oraz odpowiednich kompetencji interpersonalnych,
 • pracownik odpowiednio przygotowany do zajmowania stanowisk kierowniczych w różnych rodzajach przedsiębiorstw, organizacji non-profit oraz administracji publicznej.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do kierowania własnym przedsiębiorstwem oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.