KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Ekonomia
STOPIEŃ Pierwszy
TRYB Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II: język obcy nowożytny,

Grupa III: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny,

SPECIALNOŚCI

1. Analityk gospodarczy

2. Ekonomia menedżerska

O KIERUNKU

 

Ekonomia jest kierunkiem zapewniającym atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy ekonomicznej, która przygotowuje do pracy na każdym szczeblu zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach oraz wzmocni pozycję absolwentów na rynku pracy lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami materialnymi, finansowymi, ludzkimi w przedsiębiorstwach/instytucjach oraz tworzenia i prowadzenia firm, poznają metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie przedsiębiorstwa, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, rozwijają umiejętności kreatora lokalnych przedsięwzięć/projektów gospodarczych i społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

· badać/analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz gospodarce lokalnej, regionalnej,  krajowej i międzynarodowej,

· posługiwać metodami, narzędziami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach/instytucjach/urzędach,

·  zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, regionalnej, krajowej lub międzynarodowej,

· realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy.

Wszystkie zajęcia na kierunku Ekonomia pozwolą na zdobycie umiejętności i kompetencji istotnych na rynku pracy, które są wysoko cenione przez: przedsiębiorstwa, banki i instytucje finansowe, sektor usług publicznych, urzędy administracji publicznej i samorządowej, urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne, instytucje i organizacje międzynarodowe.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany m.in. do:

· pracy jako specjalista ds. analiz, diagnozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania/prognozowania zjawisk gospodarczych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,

· pracy na stanowiskach kierowniczych w działach ekonomicznych, personalnych i innych różnych przedsiębiorstw i instytucji,

· pracy specjalisty w zakresie negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi/zagranicznymi,

· pracy specjalisty ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych,

· pracy ekspertów, doradców i konsultantów oraz kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej,

· założenia i rozwijania własnego biznesu,

· pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej np. na wsi, w małej miejscowości, gminie, powiecie, województwie.

Profil ogólnoakademicki umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

INFORMACJE DODATKOWE

 

· kierunek realizowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami gospodarczymi,

· możliwość skorzystania z doświadczenia praktyków biznesu, urzędników lokalnych i regionalnych,

· poznanie w praktyce funkcjonowania różnych instytucji i firm, m.in. dzięki wizytom studentów w różnych urzędach i firmach,

· innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, gry decyzyjne/dydaktyczne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych,

· możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. „Koło Naukowe Ekonomii „Aktywni Studenci””, „Koło Naukowe „Ekonomia & Ekologia”, Koło Naukowe Makroekonomii „Koło Naukowe Analiz Gospodarczych”,

· możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia krótko po zakończeniu studiów.

KRYTERIA OPIS
NAZWA KIERUNKU Ekonomia
STOPIEŃ Drugi
TRYB Niestacjonarny
PROFIL Ogólnoakademicki
KRYTERIA KWALIFIKACJI Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.
SPECIALNOŚCI

1. Analityk biznesu

2. Decyzje menedżerskie

O KIERUNKU

 

Ekonomia jest kierunkiem zapewniającym atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego. Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy ekonomicznej, która przygotowuje do pracy na każdym szczeblu zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach oraz wzmocni pozycję absolwentów na rynku pracy lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, analizowania i oceny ich działalności w różnych wymiarach (finansowym, rachunkowym, marketingowym, kadrowym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym)

oraz tworzenia i prowadzenia firm, poznają metody analityczne i narzędzia wspomagające decyzje menedżerskie na poziomie przedsiębiorstwa, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, rozwijają umiejętności kreatora przedsięwzięć/projektów gospodarczych i społecznych w różnych sektorach gospodarki oraz umiejętności menedżerskie.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

 

Nauczysz się:

· zakładać i prowadzić własny biznes,

· badać/analizować i oceniać funkcjonowanie oraz efektywność  działalności przedsiębiorstw i inwestycji, ich pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym,

· posługiwać metodami, narzędziami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach/instytucjach/urzędach,

· wyceniać przedsiębiorstwa i wartości niematerialne,

· opracowywać raporty z działalności przedsiębiorstw,

· kreatywności, pracy w grupach i podejmowania decyzji,

· analizować ryzyko działalności przedsiębiorstw.

Wszystkie zajęcia na kierunku Ekonomia pozwolą na zdobycie umiejętności i kompetencji istotnych na rynku pracy, które są wysoko cenione przez: przedsiębiorstwa, banki i instytucje finansowe, sektor usług publicznych, sektor ekonomii społecznej, urzędy administracji publicznej i samorządowej, urzędy statystyczne i ośrodki przetwarzające informacje ekonomiczne, instytucje i organizacje międzynarodowe.

KARIERA I PRACA:

 

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy magistra, jest przygotowany m.in. do:

· pracy analityka biznesu m.in. w zakresie oceny funkcjonowania, efektywności i wartości przedsiębiorstw, inwestycji, raportowania społecznego, rynku informacji i technologii, konkurencyjności,

· pracy na stanowiskach kierowniczych w działach ekonomicznych, personalnych i innych różnych przedsiębiorstw i instytucji,

· pracy specjalisty/asystenta wspomagającego proces decyzyjny menedżerów

· pracy menedżera w małych i średnich przedsiębiorstwach,

· pracy ekspertów, doradców i konsultantów oraz kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej,

· prowadzenia własnego biznesu w różnych sektorach gospodarki,

· pełnienia roli lidera przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej np. na wsi, w małej miejscowości, gminie, powiecie, województwie,

· pracy specjalisty ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz finansów i rozliczeń międzynarodowych.

Profil ogólnoakademicki umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

INFORMACJE DODATKOWE

 

· kierunek realizowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami gospodarczymi,

· możliwość skorzystania z doświadczenia praktyków biznesu, urzędników lokalnych i regionalnych,

· poznanie w praktyce funkcjonowania różnych instytucji i firm, m.in. dzięki wizytom studentów w różnych urzędach i firmach,

· innowacyjne formy realizacji zajęć: teoria połączona z praktyką, spotkania z przedsiębiorcami, specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, gry decyzyjne/dydaktyczne, case studies, praca w małych zespołach – warsztatowa, tworzenie autorskich projektów oraz wiele innych,

· możliwość pracy w kołach naukowych, m.in. „Koło Naukowe Ekonomii „Aktywni Studenci””, „Koło Naukowe „Ekonomia & Ekologia”, Koło Naukowe Makroekonomii „Koło Naukowe Analiz Gospodarczych”,

· możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia krótko po zakończeniu studiów.